onsdag 30. januar 2008

Oluff Krog - skifte 1685

Oluff Krog - skifte 1685

Anno 1685, 6 Maÿ vare Hr. Lauridtz Søffrensøn Sogne=Præst til Berrig, og Præpositus offver Nedre Borgesÿssels Proustie, Hr. Lauridtz Madtzøn Hvid Sogne Præst til Borge, Hr. Johan Steman Sogne Præst til Skieberg saavel paa deris egne som paa mine Vegne, effter dend ærdÿderige og Gud=elschende Matrone Maren Christensdatter, sl: Hr: Olluff Krogs, forrige Sognepræst til Hvallerøe, hendis schriftlige begier af dato Hvallerøe = Præstegaard d. 25. April: Ao 1685.

Tilstæde i Sterbboen efter offven bemelte Hendis nu i Herren sl: … Mands deris samptlige effterladte Børn, Christen, Anders og Thomas Ol:sønner, og en Søster Maren Olsdaatter og hende deris H.K. Moder effter foregaaende registrering og vurdering, lovligen og forsvarligen Skifftet i offverbemelte Sterbboe at forvalte og forrette; offverværendis imidlertid erlige, achtbare og velforstandige Mand Sr Niels Christensøn [Hess] Handelsmand og vonhafftig(?) udi Fredrichstad, sampt Sr Jens Christensøn [Hess] Borger og Handelsmand i Fredrichshalden, dend effterladte Enches kiære Brødre og Børnernis Morbrødre, hvo da bleff forrettet som følger:
Bleff Sterbboets mobilier effter angifvelse registreret og vurderet, og befandtis effter specification og værdi som her effter schrefvet staar; Reede Penge udi adschillig Mynt 21"-"-". Sølff 165"-"8". Thinn 12"-"6". Kaabber 15"2"-". Messing 4"-"-". Malm 1"-"12". Senge=Klæder 63"-"20". Benche=Klæder 17"3"16". Linklæder 77"2"12". Træverch 37"3"8". Jern=redschab 14"2"4". Creaturer 72"3"-". Bøger 37"3"8". Summa= 529"-"22".

Eftersaais dend tilstaaende gield, og befandtis at være 2 slags for visse og u=visse. For viss ansaais sl: Hr: Obrist Leut: Frandtz Jonssøns Haandschrift paa hundrede Rixdlr. for hvilche er pandtsat j skippd: skÿld udi hans paaboende gaard til underpant. 100"-"-".
Velædle og velvise hr. Laugmands Sr: Werner Nielsøns obligation paa hundrede Rixdlr: dat: Hafslund=gaard d 23 April 1684 200"-"-". Til sammen 300"-"-".

For u=viss gield erachtedis sl: Jens Bildts obligation paa 40 Rixdlr: dat: d 11. Aug: 1664. Hafslund=gaard: hvorpaa findis afschrefvet d 6 Febr: Ao: 1676 at være betalt 20 Rixdlr: resterer saa 20"-"-".

Christen Nielsøn Krogs obligation dat: Hvallerøe=Præstegaard d 3e Maÿ 1654 [64?] paa hundrede Rixdlr: 100"-"-".

Udi dend grundmurede gaard sl: Christopher Diderichsøns efter Lod=zeddel extraheret af Arffve=skifte=bogen 96"-"-".

Sr: Hans Mustis afregning, ald dend stund sl: Hr: Olluff haffer været kirche=værger, dat: Hvalerøe Præstegaard d 20 Augusti Ao: 83 hvorudinden befindis efter liqvidation Kirchen til sl: Hr. Olluff schÿldig at være blefven 16"2"8" fordris for imod Princessie=stÿr skat for 1679 af Hvalerøe Kirche 2"2"10".

Bedrog sig saa Sterbboets gandsche formuffve med visse tilstaaendis gield : dend u=visse som uachtet, og dend sl: Mands gang=klæder i summen u=beregnet, som imellem Sønnerne til beste lighed bleff uddelt, og her for richtigheds schÿld undtat : til en Capital=Summa udi Penge = 829 Rixdlr: og 22" som er offver schrefne boes visse middeler.

Hvorfor naar Skifftets omkostninger til Betienternis salarium med stempled Papiir og andet … beregnet til 29 dlr: og 22". Bliffver saa pro resto, som Enchen og Børnene sig selffver imellom at deele - 800 Rixdlr: Hvoraff Enchen tilkommer 400 Rixdlr: og Børnene i ligemaade 400 Rixdlr:

Hvor hos er at achte, at som der iblant Børnene var ichun en Søster, loed alle 3 Brødrene aff kiærlig affection, med deris gode Morbrødres minde og samtÿche, hende blifve i delningen ichun et ringe qvantum afgich, saa at en stor af dennem tilfaldt udi Faderne=Arff 100 Rixdlr: saavel for Søsteren som for Brødrene paa dette Arffve-Skiffte.

For disse benefnte 100 Rixdlr: : da Moderen effter lod=zeddelens opsatz og Persetermis(?) specification hafer annammet af boens mobilier, hvis hende da med rette tilkom for 400 Rixdlrs: værdi : en hver iblant Børnene arffvelig deputeret og tilfalden, … strax richtig og fornøÿelig udleg af sterbboets løssøre saavel for de mÿndige som umÿndige effter oprettet og udgifne Lod=zedlers indhold, som Skiffte=forretningen af velermelte Præposito og hans A…oribus richtig ratificeret, og mig til antegnelse tilstillet, videre og udførligere omformelder, hvormed denne Arffve-deeling sluttis.

Dette at være dend fornemste indhols aff skiffte=breffvet effter førantegnede ærværdige og hederlige Mands gode forrettning paa bemelte Arffve=skiffte.
testerer Hans Berthelsøn
Christiania d 27 Junÿ Ao: 1685

Ingen kommentarer: