onsdag 30. januar 2008

Christen (Olsen) Krog - Skifte 1726

Christen (Olsen) Krog. Visepastor i Ibestad. Skiftebehandling 1726. Arkiv T. Legg 15. Protokoll 1697-1761. Legg 80 b.

H Junghans Præpos: udi Senjen og Tromsøen giør vitterligt at de 2 hæderværdige mænd Hr Chrian Wegner Resid: til Sand og Hr Johan Arndt Mejer medtiener til Ibbestad var d: 30 Aug: 1726 ofver min Begier udi eget forfald nærværende paa Ibbestad med 2. Vurderings Mænd nafnlig Anders Mortensson Vig og Ole Selsetter for at holde en lovlig Registrering og Vurdering over afgangen Hr Chsten Krog forrige Residerende ..? til Ibbestad hans efterladte midler, indfant sig og …..? Enke Madme Ingeborg Røg med sine 3 smaa Døttre.

Til Enkens laugverge var udnevnt hendis Br[oder]. Sr Anfind Røg, R:dag fremkom? og befantis det fattige? Sterfbois tilstand efter de tvende hæderv: Mændis mig til videre deling og udlæg hidsendte forRetning R:følger

Bøger
Hin: Bunti 0-3-0
Gerh: Post. Evang. 0-3-0
Luth: Postil 0-4-0
Bibl: Vulg: 0-1-2
..? over fru Lindenov 0-1-4
Corp? juris Matr: Sarc: 0-2-2
Flacii clavis Scr: 3-0-12
Aekain Luc 2-2-8
osv…..tilsammen 113 bøker

SØLF
En boxe Knap v: 3 ½ qv 0-2-11
En Bryer vejer 7 lod ½ qv med G:J:D 3-5-4
3 skieder C:O:S:K:I:A:R: v: 9 ld 4-5-4
1 lid Brvins skaal. M:L:S: v: 1 ½ lod 0-4-14
1 gl: Skied H:C:K:I:A:R: v 2 ld 3 ½ qv 1-2-15
noch 1 do gl: M:M:K: vegt 2 ld 1 qv 1-1-5
1 sølv laaget Kruus anseet for 7-0-0

Tin
1 Skaal ud laag H.C.O.K. I.A.R: vegt: 5 mk á 10 sk 0-3-2
½ Kande af samme merk: v 6 mk 1-0-0
2 fade noget slidt H.C.K. I.A.R. v. 11 mk á 10 sk 1-0-14
1 do af samm: merk: v. 5. mk á 12 sk 0-3-12
1 do lige merk: v: 7 mk á 11/P: 4-13
1 do af samm: vegt og merk á 12/P -5-14
1 Dusin Tallerck H.C.K. I.A:R. v 22 mk á 13/P 2-5-14
noch 2 af sam: merck 0-4-6
1 The Potte 0-2-0

Kaaber og Messing
1 Stor Brÿgge Kiedel 2 mk:v:1 ½ W anseet for 12mk: ? brum 13-3-0
1 gl: Kaaber Kiedel v: ½ pd á: 11 mk ? sk 1-2-4
1 gl: Kaaber pande v: 3 mk du fødder ? á 10 sk 0-1-14
1 fÿrfad v: 3 ½ á: 14 sk 0-3-1
1 thee Kied: ans: for 0-4-8
1 lid mort: af malm v: 5 mk sprucken 0-5-0
1 pr ? malm stag: v: 9 mk á: 1 sk 1-4-0
2 lave do mest nÿ af messing v: 5 mk 1-0-12
1 Becken af Kaaber 0-3-0
1 gl: grÿde med 2 b..?: v: 1 W: 12 mk 1-2-0
1 do gl: v: 16 mk 0-2-0
1 do v: ½ pd 0-1-?
1 Brød jern 0-2-0
2 Skierringer 0-2-8
1 Stegespidt 0-1-0

Træfang
1 Spejel 2-0-0
2 gl: Stole 0-2-0
1 Pudet Stol 0-3-0
1 Beslaget og med Kaabskin ov:tregt s..? 3-0-0
1 gl: Kuffert 1-3-0
1 gl: Brÿge kar 0-1-8
1 ..?: nÿ 0-3-0
1 gl: do 0-1-8

Seng Klæder
1 Olmerdugs Dÿne med Eder dun hal brugt v: 16 mk 4-3-0
1 Leret pude af sam: slag med gaas f..? : 18 mk 1-3-0
1 Leret dÿne af h..? vaar gl: v: 16 mk 0-3-8
1 do af sam vaar v: 20 mk 0-3-8
1 gl: udslidt und:st..? 1-0-0
1 pr gl: sparlag[en] af firf P: 1-3-0
1 benck dÿne af tvig? 4 al lang 2-0-0
1 do flammet 5 al: 2-0-0
Beholden fisk af dette aars Rettighed * Rundfisk - 64 w/aager/ * Rotskier - 26 w/aager/ naar nu tienden * af d/end/ fisk som er avlet her i Fogderiet af * gaar som anføris f/isk/(?) 5 w bliver her * 88 w/aager/ à 3½ /march/ - 51 /rixdahler/ 2 /march/ * men hvad denne fisk vill lette og ind- * tyrke faar tiden lære.

Creaturene
8 melch Kiør á: 2 ½ dr 20-0-0
tvende ½ g[amle?]: qv[iger?]: á 1 dr 2-0-0
1 ..? g: Oxe 1-0-0
4 Ris.. á 1 ½ mk 1-4-0
8 gieder á 3 mk 4-0-0
2 sauer á: 2 mk 0-4-0
7..?
1 gl: hast 1-0-0
1 skyd (hoppe) 2-3-0

Søe huse og Brug
1 Søe Bo 1-3-0
1 for faldet nøst 2-0-0
1 gl ottring 1-0-0
1 Dreg v: 2 pd 1-5-0
3 sild garn á 2 mk 1-0-0
1 gl: laxe nod 5-0-0

Noch fanttis 1 gl:
st…? 1-2-0
1 haandqvern 0-2-8
1 malt qvern 0-2-0

Gield til Boet
Edis Christenss Enke: Aandervaag 0-3-0
med? for hendis Sl. mands ligpr. 3-0-0
? for …? 1-0-0
Anders Peders Reensaa 1-0-0
?
Jon? Dÿrstad 1-0-0

Boets udgield
Kongl: foget hvad var? paa hans Kongl: Mays. vegner 9-1-10
Anders Mort: Wig for hafte umag med at indhente Rotting fieder? 2-0-0
2 tieniste Drenger kræver hver sit aarsløn á 6 dr 6-0-0
3 tieniste piger fordrer hver sit aarsløn á 3 dr 9-0-0
..? 1 Slotte mand 2-0-0
Monsr Br..? for sin provision till den sl. mands begrav: 32-2-4
Kiøbmnd Sr Spanhake i Bergen fordrer eftter sidste dag: 166-3-15
Olle Olss øv: Selsetter 2-0-0
Mad: Gieske Haan i Bergen 9-4-2
Sr. Hans Hagerop udi Trohiem – rester till hæderv. Missionario Jens Kild: ..? assignat 5-0-0
Mission Leonhart Sid: 2-0-0
Ole? ..? 9-0-0
Monsr Niels Pederss Maarsund ..? fordrer? betaling for 1 mk malt og 1 mk dynefj? 5-0-0
Anders Mortss Wig for dynefj? 6-0-0
Anders Peders Reensaa 13-1-0
Edias Michelss eftergivede ligvidation 12-0-0
Monsr Isac Olss K..? I Tronh: 8-0-0
Edies Enke i Aander vog haver efter givede ligvida: til gode 3-0-9
Ingebor Jørgensdtr for hendis egen og sin søsters løn 4-0-0
Skiftte forvalternis Salarium
Skiftte forvalterne til Sammen af Boets middel tillige med 15 Skiftte Breved at give? beskrevet 6-4-8
de 2 Ashesfores? hver 2 dr 4-0-0
de 2 wurdering md hver 4 mk 1-2-0
forseylet papir til Skiftte Brev: 0-4-8
Hr. Chstian Wegner forgiorte tienister i den Sl. Mands svaghed og laante penger 1-5-0
H: Joh: Mejer prætenderer for giorde omkostning paa adskilligt som til forRetningenes fort..? kunde tiene 2-0-0
Nils Jensøn Brevol for laant gods 1 t: ..? 1 t. malt.
Tl: samn 5-5-8
Summa paa gielden 338-2-0

Iblant disse Credit: skier da fuldt udleg til den R: eragtis prioriteret nemlig.
Konglig foget for rest: skatter tilleggis.
3 Sølvskeder v.9.lod C.O.K: 4-5-4
2 tinfad ? 1-0-14
1 dusin tallerker 2-5-14
1 gl. Kaaberpande 0-1-14
naar ? legger fra sig 4sk blir 9-1-10
Anders Mortensøn Wig for ..? umag med Robrugh: etc:
1 risbitbuck 0-2-8
1 sov og gied 1-0-0
1 nÿ regetz? 0-3-0
1 gl: bryggekar 0-1-8
legger fra sig 1 mk 2-1-0
De 2 tieniste drenger for siste aars løn beregnet til 12 rdlr faar til udleg
2 Kiør 5-0-0
1 dreg 1-5-0
1 gl: grÿde 1-2-0
1 do 16 ? 0-2-8
2 skierringer 0-2-0
1 gl: underseng? 1-0-0
1 flamsk Dÿne 2-0-8
12-0-8
3 tieniste Piger for siste aars løn hver 3 rdr og faar
3 melke Kiør 7-3-0
3 forer 1-3-0
Slotte Manden faar for sine 9:
4 rdr 2 fine griev 2-0-0
2 gieder 1-0-0
2 sildgarn 1-0-0
4-0-0
Monsr Joh: Brochs for forstrekning til Begravelsen som opløber til 32:2:4
bliver tillagt.
12 W Rundf[isk] og Rotsk[ier] sammen á 3 ½ mk 2-0-0
1 spejell 2-0-0
1 gl: Kuffert 1-3-0
1 nod 5-0-0
1 gl: Kaaber Kiedel v: ½ pd. 1-2-4
1 thee potte 0-2-0
17-1-4
1 sølv beger v: 7 pd ½ qv G:J(I?):D 3-5-0
2 gl: stole 0-2-0
Hin: Bunt: Sacr [bok] 0-3-0
Mullers Evang: et Epist sk..skrifter 3-4-0
Ravanelli Biblioth: S: 4-0-0
Watsons .. skrifter 1-2-0
Marg: Confitiarig 0-0-6
For Anders Mortensøn overskÿder 0-1-0
1 thee Kiedel 0-4-8
32dr 2mk 4sk
Missionarig Leonhart Sider: for 4 dr
2 rdlr tillegges
3 sover 1 gied 2-0-0
H: Christian Wegner for sine ii mk: får
Sÿff: Brochm: 1-0-12
Ejusd: oppof. verit 0-0-12
2 visl? over Londenow 0-1-4
Aretiq in Mare 0-2-0
id: m Act 0-1-4
legger fra sig 1 mk er . uld 1 rdr 5 mk 1 sk
tilleggis
Gerhardi Postilla Evang: 0-3-4
Cicon: introd: in ling vam Gr: 0-4-4
Ebr: restit: Wasmuth: 0-3-0
1-2-8
Triga Prophet 1-2-8
Lig pr. over Pasbing 0-0-12
Nov: Test: grae: Lat: 0-1-0
2-0-0
Noch laaned d: Sl: Mand en Bog Mille casus conscient: for hvilken som liggeggis Mullers lieber k..? 0-3-0
Skifte forvalterne for sin umage først tilleggis mig
[13 bøker 7-3-0]
H: Mejer Salar er 2 rdr
herfor tilleggis [3 bøker]
legger fra sig 1 mk er saa fuldt 2 rdr 3-0
H: Wegner ligeledis tilleggis for 2 rdr 3 mk
1 tÿsk Bibel [+ 2 andre bøker]
De 2 vurderingsmænd er hver tillagt 4 mk: og nÿder derfor den danske Bibel 1-2-0
Noch gotgiøris 2 fattige tienere nafne Ingebor jørgensDter og hendis sÿster for 1 aars løn til sammen 4 rdr og nÿder
2 gieder 1-0-0
1 tinfad 0-3-1
1 hovet dÿne v: 20 mk 0-3-8
1 grÿde v: ½ pd 0-1-8
1 gl: eget 0-1-8
2 tallerker 0-4-6
1 tinskaal C.O.K. 0-3-2
for Sr. fogdens som overskÿder 4 sk
Er fuldt 4 rdr
Forskrevne prioriteret udleg beløbende till 92 rdr 4 mk 14 sk: naar fra Boet af gaar bliver tilbage behold 139-1-13 som kommer de under Creditorer till deeling og nÿder een hver sin Contingent pro qvota.
Kiøbmanden Sr Spanhacke udi Bergen naar eftter Boets tilstand faar sin prætention – 91 rdr 1 mk 5 sk hvorfor som tilleggis 3
1 sølv laaget Krus 7-0-12
1 tinfad v: 7 mk: 12 sk 0-5-4
1 Jr. høÿe malm stager 1-4-2
1 Skrin 3-0-0
1 overseng 4-3-0
1 pude 1-3-0
1 Benkedÿne 0-3-8
64 W: Rotsk. og Rundsk. 37-2-0

Ingen kommentarer: