onsdag 30. januar 2008

Margrete Andfindsdr Holck - Skifte 1706

Margrete Andfindsdtr. Holck (Augustinus Gabrielsen Røgs kone). Skiftebehandling 1706. Arkiv T. Legg 15. Protokoll 1697-1761. Legg 21 b.
[Transkribert av Arnstein Rønning]

Ao 1706 d 11 junij, vare vi Effterschrefne Oluf Oudens Pastor till Tromßen, og Prousst ofver Senniens Prousti, hæderlig og vellærde Mand hr Peder Jensøn Hind, Residerende till Qvæfiord, og hæderlig hr Rasmus Anderßøn Schellderup Residerende till Hillesøen forßamlede paa Trondenes udj SchiffteforRetning hos hæderlig hr Augustinum for at Registere Sterfboens effterladte Midler, effter bem hr Augustini nu Sl. Qvinde Margrete Anfindsdatter, og effter Registering, vurdering og deeling udleg at giøre ?e?? Creditorene till bem Sl Qvindis Rette Arfvinger bestaaende ud af 2de Sønner nemlig Monsr Michel og Anfind Augstinisøn, samt nu Sl hr Gabriels daatter Gabrichen; Noch af 3de bem Augustini døttre, nemlig Kirsten hr Rasmußis, ßamt Ingebor og Maren end hiemme verendis hos Sin k fader; ofververendis da hæderlig hr Madtz Homle paa sin datter barns wegne, bemeldte Gabrichen Gabrielsdatter, iligemaade hr. Rasmus Schelderup paa Sin fraverende Svogers vegne, hæderlig studiosus Michel Augustinissøn Røg; da frembaarne og Anviste Boets Midler forfantis, som føllger;

Gulld
3de gulld Ringer af Ringe Werdj, noch et lidet smycke af … Werdj, som Bemt. 3de døttere af deris nu sl. Moder, med faderens samtyche war forærede.


Sølf
En sølfkande, vectig 109 Lodt, á 3 mk = 54 rd 3mk
[1 lodd=4 kvintin]
Noch en sølfkande, vectig 60. lodt = 30 rd
En ljden sølfkande vectig 16. lodt = 8 rd
Et forgylt sølfbegere, vectig 13. lodt, 2 ½ qvintin = 8 rd
[1 kvintin=4 ort=3,9 gr.]
Et stort sølf begere, vectig 11. lodt. 1 qnt = 5 rd 3mk 12sk
Et mindre dito, vectig 8. lodt = 4 rd
Noch et dito, vectig 8. lod. = 4 rd
Noch et mindre dito, vectig 5 lodt = 2 rd 3mk
Summa… 125 rd 3mk 12sk
Et sølf Begere vectig 8. lodt 2 ½ qntin 4-1-14
En Sølf Smørbriche vectig 7 ½ lodt No 1 3-4-8
Noch en dito vectig 7. lodt 1 qnt No 2 3-3-12
En Ljden Sølf Tallerchen, vectig 9 ½ lodt 4-4-8
6. Sølf Skeer, af et Slag, paa skafftet udgrafvet vectig 20. lodt 10-0-0
2. Sølf Skeer, af Nÿe Mode, vectig 5. lodt 1 ½ qnt. 2-4-2
3 de dito, fladskaffted, vectig 11. lod 2 ½ qv 5-4-14
Noch 3de dito, noget kortere paa schafftet, 10 ½ lod 5-1-8
En Sølf knap at henge ofver Bordet, vectig 6 ½ lodt 3-1-8
Summa 43-2-10
Summa paa sølfet 160-0-6

Ten [Tinn]
3. Smaa fader, og 5. Tallercher vectig 1 pd. á 10 sk 2-3-0
Et Stort fad, vectig 13 mk á 12 sk. No 1. 1-3-12
Et dito No 2. Vectig (8 ½?) mk á 12. schil. 1-0-6
Et Nyt dito. No 3. Vectig 8. mk 1-0-0
Et noget brugt. No 4. Vectig 8 mk á 11. sk 0-5-8
Et dito. No 5. Vectig 6 mk á 11. sk 0-4-2
Et dito No 6. Vectig 5 ½ mk á 10 sk 0-3-8
En dito Sønder, No 7, 8. Vectig 11 mk á 8 sk 0-5-8
Et dybt fad No 9. Vectig 5 mk. á 10. sk 0-3-2
En Skaal med Log [dvs ”lokk”] Vectig 5 mk á 10 sk 0-3-2
En dito uden Log, Vectig 4 mk á 10. sk 0-2-8
Et gammelt Sønder Sadsirchen Vectig 1 mk 0-0-8
[salsircken=tinn tallerken, tinnfat]
Et par halffbrugt Smørbricher 0-1-0
10. Tallercherner af Smale Bredder, Vectig 21. mk á 12. sk 2-3-12
--- 13-3-12

Noch 10. Tallercherner af brede Bredder, vectige 20. mk á 12 sk 2-3-0
5. Tallercherner af smale bredder noget brugt, vectige 12 mk á 12. sk. 1-3-0
3. gamle Tallerchener vectig 5. mk á 8 sk 0-2-8
En Nÿ TenKande vectig 20 ½ mk, á 12 sk 1-1-14
En TopottsKande, vectig 8 mk á 10 sk 0-5-0
En halffkande 5 ½ mk á 10. sk 0-3-7
Et qv. wectig 4 ½ mk. á 10. sk 0-2-13
Et Saltkar 0-1-8
7-5-2
Summar. 21-2-14

Kaaber
En halffbrugt the Kedel vectig 2 1/2 pd á 10 sk 6-1-8
En gammel ½ the Kedel vectig 1 pd, á 8 sk 2-0-0
En Mindre dito halffbrugt, vectig 18 mk á 10 sk 1-5-4
En gammel brendvjn pande, vectig 2 pd, á 8 sk 4-0-0
Et bechen vectig 2 mk 0-1-4
Summa 14-2-0

Messing
Et par høÿe Stager 1-4-0
Et par dito noget Laver 1-3-0
Et par dito, vectig 12 mk.x 2-0-0
Et fÿrfad 0-2-0
Et Riffue Jern 0-0-8
Et Bechen 0-2-0
Et StrÿgeJern 0-3-0
Summa 6-2-8

Malm
En Morter med Støder 1-0-0
En dito gammel og sønder uden Støder 0-2-0

Blich
Et dørgslag 0-1-0
2de Egge Ostformer 0-0-12
Summa 1-3-12

Jernfang
En halff the(?) grÿde 3-0-0
En gammel dito med brest indj, vectig 1 W 0-3-0
En dito paa 1 pnd. 6. mk 0-3-8
En dito vectig 22 mk 0-3-0
En dito, vectig 14 mk 0-2-0
Et gammelt Stegespid 0-1-8
En gammel lang Stegepande 0-0-12
En Rund dito 0-3-0
5. Schierringer [til å henge gryter i] á 12 sk 0-4-8
En Jern Stour 0-3-0
Et halff brugt Ploug Jern 0-1-8
En husNaffuer 1 mk 8 sk. En Stallbundings?Na f 1 mk 0-2-8
Tvende Kieb Nafer 0-1-0
En gammel Kachelofn 7-0-0
En gammel dito 5-0-0
Summa 29-5-4

Træfang
Et udtract Eegebord med en Laas skuffue 4-0-0
Et gammelt dito af fÿrretræe 0-3-0
Et 3 Rummet Rødmalet Skab 2-3-0
Et lidet Eegeskab 1-0-0
Et stort gammelt 2 Rummet Skab 1-2-0
En beslagen furrekiste 2-2-0
4re gamle ofvertrechte Ege stoler á 2 ½ mk 1-4-0
2de Eege forffuede furre Stoler á 3 mk 1-0-0
Noch 4re gamle høÿestoler á 1 mk 0-4-0
En lau Stoel med Flamschoftrecht Stoel 0-2-0
Noch 2de Smaastoler á 1 ort stÿchet 0-3-0
En Lang Bench 1 mk. En dito stachet 8 sk 0-1-8
To lange Bencher 0-2-0
En gammel sønder Spejel 0-1-0
En dito 1-0-0
60 MelcheBoncher á 3 sk 1-5-4
En SengeSted med Aaben Himmel, og schammeler for 1-0-0
En gammel dito uden Himmel 0-2-0
En Senge Sted med aaben Himmel udhuggen og Malet - med schammel for 1-4-0
20. gamle Tafler á 4 sk 0-5-0
8. Smaa Tafler, á 2 sk 0-1-0
En stor Langkiste med Laas 1-0-0
Et gammelt flaskfoer uden Flascher og nøgel 0-1-8 [dvs reiseetui for brennevin]
Summa 24-2-4

Søe Redskab.
En gammel KarfveBaad paa 2 lester, med et halfbrugt Segel,
noch dreg med 4re Kloer paa 1 W. og andet gammel Søe Redskab 8-0-0
[karfi=en middelstor båt (gml norsk). karve= en stor robåt]
En fast? nÿe Kobroms Baad 3-0-0
[Iflg. 'Håløygminne' (1982) var en kobbromsbåt, - eller kobring, en 3 1/2-roms eller en 4 1/2-roms båt. Navnet kan trolig knyttes netopp til dette med det halve rommet (kobbrommet) som var for lite til at det kunne sitte en mann å ro der og som derfor ble brukt til ballast, bagasje e.l. Størrelsen på en kobbromsbåt varierer derfor en del, men vanlig lengde er gjerne i område 24-32 fot.]
En halfsbrugt 2Rømmings Baad 1-0-0
Et gammel OttRings Segel 0-3-0


SengeKleder
En Rødstribed Ollmerdugs dun dÿne nesten nÿ, vectig 17 mk 8-0-0
En blaa stribet dito temmelig slidt, vectig 15 mk 5-0-0
En dito noget brugt blommed fiffskafftis, vectig 10 mk 8-0-0
[firskaft/toskaft=måter å veve på]
En gammel blaa dito, hvorudj er En (brredde?) hvitleret, vectig 12 mk 2-0-0
En gammel blaa dito, vectig 12 mk. 3-0-0
En dito halfslidt blommed firschafftis med Eederdun fÿlt. 6-0-0
En vell halfslidt underdÿne med Rÿpfiær 1 W. knap 1-1-0
En halfslidt Hofved dÿne med Rÿpfiær, vectig 14 mk. 0-4-8
Et par nÿe Ollmerdugs Hofvedpuder, vectig 11 mk. 3-0-0
Et par blommed fiffskafftis ….lagen med frÿntzet kappe. 6-0-0
Et par dito af samme tøÿ 6-0-0
En gammel BlaaRandet Underdÿne med Gaasedun fÿlt. Vectig 16 mk. 2-0-0
En dito nesten nye af blaarandet Vohr, med Reffuen Fiær, vectig ½ W. 3-0-0
En gammel dito af hiem….suet Vohr, med Reffuen Fiær vectig ½ W 1-0-0
En dito nesten nÿe af blaa Randet Vohr, med Reffuen Fiær, vectig 2 ½ pd 3-3-0
En dito halfslidt af smaarandet Vohr, med Rÿpefiær, vectig 1 W 2-4-0
Et par gamle hofved dÿner med Rÿpefiær, vectig 2 pd. 1-0-0
En hopsued dÿne af Rannet dansch Vohr, med Reffuen Fiær, vectig 14 mk. 0-4-8
En dito halffslidt, med Rÿpfiær, Vectig 20 mk. 0-4-0
En Nye dito af semsked Souschind med Reffuen fiær, vectig 12 mk 0-4-8
En gammel dito af schind, med Rÿpfiær, vectig 14 mk. 0-2-0
En dito af gammel Kannifatz?, vectig 18 mk. 0-2-0
[kannefas=grovt, toskaftet stoff av hamp/lin]
Et par halffslidt Ollmerdugs Hofvedpuder med Eederdun
og gammelt Rødt tafft forEnden, Wectig 11 mk. 3-0-0
Et par dito blaaRannet, vell halfslidt, af Gaasedun, 10 mk. 1-0-0
Et paar gammel dito blaaRandet, med brunt (K…?)
og pluchet Gaasedunsfylld, 10 mk. 0-4-0
Et par dito af trøct leret, med Rødt fiffschaff(?) for Enden,
og pluchet Gaasedunsfÿlld, vectig 8 mk 1-2-0
En halfslidt dito, af stribet dansch Vohr, med Rÿpefiær, 18 mk. 0-4-0
En gammel dito af Leritz Vohr, med Rÿpfiær, vectig 21 mk. 0-2-0
En gammel blaa Rannet underdÿne med Rÿpfiær, vectig 2 ½ pd. 0-5-0
En gammel dito af blaarannet danschvohr, med Rÿpfiær, vectig 1 W. 1-1-0
En gammel dito med Rypfiær, vectig 1 pd. 3 mk. 2(?)-2-0
Summa - 74-1-8

Bordkleder, Benche og Stole dÿner:
Et halffslidt flamsk BordKlede 4. aln langt. 2-0-0
Et dito med blaa og Gule Ruder 4. aln. 1-2-0
Et gammel weffuet dito. 3 ½ aln langt. 0-3-0
Et dito af halffslidt blaadt Kersi?, 2 aln 3 qv. 1-0-0
En Benchedÿne sÿed i flammer 5 ½ aln lang,
med maled schind under, og Rÿpfiær udj - 3-0-0
En halffslidt dito flosset 3. aln Lang. - 1-2-0
En dito gammel flosset under med Kanifatz 3 ¼ . Lang. - 1-0-0
En gammel dito flamsch, 4 ½ aln lang med schind under. - 0-4-8

En dito flamsk vell halfslidt, vefvet i Ruder, 5 ½ aln Lang. 1-2-0
2de Stolldÿner sÿede (paa) grønt Klede. 1-3-0
En gammel dito sÿed paa blaat Klede. 0-2-8
3de dito sÿed udj flammer halffslidt. 1-0-0
Summa: 15-1-0

LinKleder
Et paar halfslidt og hiemspundet Leritzlagen. No 1 - 1-2-0
Et par temmelig fine Lagen 3 ½ aln lang. No 2. 2-0-0
Et par lidt grofvere, No 3. 1-3-0
Et par NÿeLagen. No 4 2-2-0
Et par lidt mere slidt. No 5. 2-0-0
Et par dito. No 6. 1-2-0
Et par temmelig fine Lagen.x. 2-0-0
Et par dito.x. 2-0-0
En halffslidt drejelsdug 4. aln Lang. No 1. 1-4-0
En dito af samme Lengde og dÿctighed. No 2. 1-4-0
En dito 3. aln lang. No 3. 1-0-0
Et fint drejels HandKlede 3. aln. 1-0-0
Et dito af lige lengde, men grovere. 0-4-0
Et par Nÿ Puder vohr med tagger for 1-0-0
Et par dito 1-0-0
Et par halfslidt af fint hiemspunden Leret 1-0-0
Et par fine dito med prid?søm for 1-0-0
Et par dito noget grof og slidt, med smaa Kniplinger for. 0-4-0
Noch et par dito. 0-4-0
Summa - 25-5-0

Fæe og Creatur.
1 gammel Hest - 1-3-0
2. MedalldrigeHester á 3 dlr-3 mk er - 7-0-0
17. Kiør, á 2 rd. 3. mk. tillsammen - 42-3-0
5. Marche Nød; á 1 rd. 3. mk, - 7-3-0
8. HalfsMarch Nød, á 1 rd. - 8-0-0
3. Bucher á. 3. mk. - 1-3-0
17. Geder á 2 mk. 8 sk. 7-0-8
20. Smaler ã 2 mk. 8 sk. - 8-2-0

Odells Gods.
2. W-Landskÿlld, á 30 rd. - 60-0-0
Summa - 143-2-8

Bøger
Fol. Christiani 4ti Bibel dansch 8-0-0.
[De Helliges Bønner. Den gamle Norsche Lov, med Kircheordinantz, udj et Bind. Brochmanni Dansche Postill. M.Jacob Albert om Børnetucht (den fikk Michel). Willadi Nicolaj Schriftter. Möllers Sparetimers?. M. Eberhardi (Gudebolig?). 3 bøker av Karl Anders Medelbÿ. Johannis Hermanii Parma contra mortisarma cum...osv. Dansch Ligpredichener. Cristiani Aviani praxis Eceles. Zachariæ Ursini Co?.. Pantaleonis conciofunebris. Hunnÿ Postil paa Tÿsch. Strigenitÿ Nuptial. Postilla Sacram Gotfridi. Institutio Religioni Calvini osv…. til sammen 35 bøker til en verdi av 24 rd 1 mk – ca samme verdi som 10 kyr.]

Boens Gield Angaaende
Da fordris af Monsr Arn Arnst? Handels Mand paa Contoret i Bergen udj Holmedal, effter unviste Contract, rest giorte Afslag paa den halffue part af den gamle bunden gielld. Resten da beløbende till 175. rdl. 4 mk 8 sk som hæderlig hr Augustinus er schÿldig till bem. (Stue?); for hvilchen gield Monsr. Anfind Augustinisøn har Caveret, og blifver fordret.

Noch fordrer Monsr. Michel Anderssøn, effter sin sl. fader Anders Jonssøns fremviste Bog, effter giordte Afslag 2. rdlr. Resten 20. Rdlr.

End fordris af hæderlig hr Augustinidatter, Kirsten hr Rasmus Schelderups vederlag for 22. mk Reen dun, som var laant till huset udj en dun dÿnis fÿllde, Mar..? beregnet for 4 mk i penger. Summa 7. rdr. 2. mk.

Noch ..tenderer beml. Kirsten hr. Rasmussis, tillige med sine 2de søstre paa deris hiemgift, imod det som er Anvent paa deris tvende Brødre, der ere holte till Bogen; det eÿ heller eractis ubilligt, blifver derfor effter Boens Midler modereret till 21. rdr. som udleggis till beml. Kirsten hr. Rassmussis; ligederimod tillkommer og de 2de andre søstre, omde i deris faders lefvende Lif Kunde med gifftermaal vorde forsÿnede; hvis icke, da naar Boen etterkommer tilldeling, nÿder beml. 2de døttre sin hiemmegifft forlods ud, ..till 21.rd. lige imod bemelte sin søster.

[Afgaaer da af bem. Boens Midler – 214 rdlr. 8 mk. Blifver saa Retten af Boens beholdne Midler 329 rdlr. 8 mk. deraf beløber seg Een halffpart – 164 rdlr. 4 mk. 4 sk. Som Kommer Arfvingene, nemlig 3de Sønner og 3de døttre till deling, effter Loven; den Andre halfve part af Boens beholldne Midler tillkommer Bemelte Arfvingers fader hæderlig hr. Augustinus Gabrielssøn. Hvor till giøris udleg.]
Udlagdt till hæderlig hr Augustinum

Sølf.
En Sølfkande, vectig 60.lodt. 30 rdl.
Et forgÿlt Begere 8 rdl.
Et SølfBegere vectig 8. lodt. 4 rdl.
En Smørbriche No. 1. 3-4-8
6. SølfSkeer udgrafvet paa skafftet. 10 rdl
3. fladskafftet skeer 5-4-14
Summa 61-3-6

Ten
Et fad No. 2. 1-0-6
Et nÿt dito No 3. 1-0-0
Et dito No 4. 0-5-8
Et dito No 5. 0-4-2
Et dito No 9. 0-3-2
En skaal med Log 0-3-2
10. Tallerchen, brede 2-3-0
Et saltkar 0-1-8

Kaaber.
En kaaber Kiedel 1-5-4
Et par lÿsestager 1-4-0
Noch et par dito 1-3-0
Et fÿrfad 0-2-0
Et RiffJern 0-0-8
Et Bechen 0-2-0
Et StrÿgJern 0-3-0
En Morter med støder 1-0-0
Et dørgslag 0-1-0
2de Eeg Ostformer 0-0-12

Jernfang
En grÿde 0-3-0
En dito 0-2-0
Et stegespid 0-1-8
En Rund Stegepande 0-3-0
5. Scherringer 0-4-8
En Jern stour 0-3-0
Et plougJern 0-1-8
En husnafver 0-1-8
En stallbenning 0-1-0
En gamel Ofn 7-0-0
Summa Lat. 25-3-4

Træfang
Et udtracht Eegebord 4-0-0
Et Eegeskab 1-0-0
4. Oftracte Eegestoler 2-4-0
30. Melcheboncher 0-5-10
En stor Baad med Redsch. 8-0-0

Kleder Ullden og Linned
En blaa stribed dÿne 5-0-0
En dito fiffskafftis 8-0-0
En blaaRanned underdÿne 2-0-0
En dito nesten Nÿ 3-0-0
En hofved dÿne 0-4-8
En dito halfslidt 0-4-0
En Nÿe dito af Semsched schind 0-4-8
Et par Ollmerdugs Puder 3-0-0
Et par dito blaa Ranned 1-0-0
Et Bord Klede med Rud [er] 1-2-0
Et dito 0-3-0
En flammed Benchedÿne 3-0-0
En dito flosset, med Kannif. 1-0-0
3de stoledÿner 1-0-0
Et par lagen, No 1. 1-2-0
Et par Nÿ dito No 4. 2-2-0
En drejels dug No 1. 1-4-0
En dito Nr 3. 1-0-0
Et drejels handklede 1-0-0
Et par Nÿ puder vohr. 1-0-0
Et par dito hiemspundet 1-0-0

Bøger
C4. dansche Bibel in folio 8-0-0
Willadi Nicolaj Schriftter 1-2-0
Möllers Sparetimers? 0-2-0

Noch 2. Hester 7-0-0
2. Kiör. 5-0-0
Summa Lat 77-3-10
Summarum 164-4-4

Udlagt till Monsr. Anfind Augustini Søn, paa Creditorens vegne i Bergen, som skall erleggis i Rede penger. 175. Rdlr. 4 mk 8 sk.
2. W Jordgods 60-0-0
En Sølfkande. 109. Lod. 54-3-0
Et Sølfbegere. 11. Lodt. 1 qnt 5-3-12
3. Sølf Skeer korte. 10 ½ Lod. 5-1-8
En SølfKnap of[ver] bordet. 6 ½ Lod. 3-1-8

Ten
3. fader. 5 Tallercher 2-3-0
10 Tallercher, af smale Bredder, Vectig 21 mk 2-3-12
En Nÿ Ten Kande 1-1-14

Kaaber
En the Kedel 2 ½ pd. 6-1-8
En gammel dito. 1 pd. 2-0-0
En ½ [pd?] the Grÿde 3-0-0
En beslaged Kiste 2-0-0
En Brendvjn Pande 4-0-0
En Ollmerdugs dundÿne 8-0-0
Et par Lagen No 2. 2-0-0
Et par Puder vohr 1-0-0

4. Kiør 10-0-0
1. Buch 0-3-0
3. Geder. 2. Smaler 2-0-8
Summa – 175-5-6
Resten 2. mk som tagis af det ofverschÿdende.

Udlagd till Monsr Michel Anderssøn fierslef? till 10 rdlr.
Et SølfBegere, 5. lod 2-3-0
Et stort Tenfad No 1. 1-3-12
3. Tallercher vectig 5. mk 0-2-8
Et Bechen 0-1-4
En Ten halfKande á 5 ½ mk 0-3-8
En gammel Morter uden støder - 0-2-0
En Grÿde á 1 pd. 6. mk 0-3-8
En gammel blaa of[ver] dÿne vectig 12. mk 3-0-0
Parma contra mortisarma [bok] 0-4-0
M. Eberhardi, (Gudebolig?) [bok] 0-1-0
Summa 10-0-8
ofschÿder 8. mk.


Udlagd till Kirsten hr. Rasmussis 7 rd. 2. mk
Et par Lagen 2-0-0
En Sølf Smør briche 3-3-12
Et Tenfad No 6 0-3-8
Et par gamle hofveddÿner, vectig 2 pd. 1-0-0
Summa 7-1-4
[Ofver schÿd] 12 mk

Udlagd till bemelte Kirsten hr. Rasmussis Hiemmegifft. 21 rd.
Et par Lÿssestager 2-0-0
En blommed fiffschafftis dundÿne 6-0-0
En Underdÿne 1-1-0
En Hofved dÿne 0-4-8
Et par OllmerdugsPuder 3-0-0
Fiffskafftis Sparlagen 6-0-0
Et par Lagen 2-0-0
Pantaleonis conciofunebris [bok] 0-0-8
Summa 21 rd.

Noch Bemld Kirsten hr Rasmusis
Arfvelig udleg till 18-1-12
Et Sølf Begere 4-1-14
En TenSkaal uden Log 0-2-8
2. Ege forfuede Stoler 1-0-0
8. Smaa tafler á 2 mk 0-1-0
En blaa ofdÿne, der indj En …? 2-0-0
En blaa Rannet underdÿne 0-5-0
Et blaat Kersi bord Klede 1-0-0
2de sÿede Storl dÿner 1-3-0
En grof drejelsdug 0-4-0
Et par Puder Vohr brugt, med smaa Kniplinger 0-4-0
1 Koe 2-3-0
1 Buch 0-3-0
2. geder 0-5-0
2. Smaler 0-5-0
Strigenitÿ Nuptial [bok] 0-3-0
Karl Anders of Pass..? [bok] 0-1-8
Ligpredichen of[ver] La…?[bok] 0-0-8
Summa 18-0-6
Resten tages af det forrige ofschÿdende.


Monsr Michel Augustinisøns udleg till 30 rd 3 mk 8 sk
Udj En Sølfkande vectig 16.Lodt 8(?)-0-0
Udj En SølfTallerchen, vectig 9 ½ Lod. 0-4-8
En TenKande paa 2 potter 0-5-0
En grÿde med brest 0-3-0
Et 3 Rummet Rødmalet Skab 2-3-0
2. Smaa Stoler 0-3-0
2. Lange Bencher 0-2-0
En Sengested med Aaben himmel, og Schammel for 1-0-0
10. Tafler, á 4 mk 0-2-8
En liden KexBaad 1-0-0
En gammel Kachel Ofn 5-0-0
En halfslidt underdÿne med smaa Renner. 2-4-0
Et flamsch bordklede 4 aln 2-0-0
En brugt Benchedÿne 3. aln Lang. 1-2-0
En gammel Hest 1-3-0
2. Kiør 5-0-0
En Buch 0-3-0

Bøger
Mag. Jørgen Elberstz.tom. 1-2-1
Hunnÿ Postil paa Tÿsch 1-2-0
Postilla Sacram. Gotfridi 1-2-0
Cristiani Aviasi Praxis 0-1-0
Meditationes Et (?) 0-1-8
Karl Andersøns LigPredichen 0-2-0
Ligpredichen of[ver] Sl. Marg. P(?) 0-1-8
En dito of Christen Rasmuss. 0-1-8
Brochmanni Postill 1-2-0
M.Jacob Albertj Börnetucht 0-1-0
Summa 36-3-8
Udj ofverbemde Monsr Michel Røgs fraværelse, leveris ? hans arfvelige(?) anpart til hans Broder Monsr Anfind. [veldig liten og utydelig skrift på dette siste]


Monsr Anfinds udleg till 36 rd 3 mk 8 sk.
Udj En liden Sølfkande 4-0-0
Udj et Sølfbegere – vectig 8. lod 2-2-8
Udj en SølfTallerchen 0-2-0
Et gammel Sadfirchen? 0-0-8
Et par Smør bricher 0-1-0
Et Bord af fÿrtræ 0-3-0
4re høÿe stoler gamle 0-4-0
En kort Bench 0-0-8
Et Sengsted med Aaben himmel, udhugged og malet 1-4-0
Et gammelt flaschefoer uden flascher og nøgel. 0-1-8
En KaabeRum Baad 3-0-0
En gammel underdÿne med gaasefiær ½ W 1-0-0
En halfslidt hofvedpude af stribet vohr. 18 mk 0-4-0
En gammel dito af leret vectig 21 mk 0-2-0
En gammel flamsch Benche dÿne med schind und. 4 ½ aln 0-4-8
En drejels dug. No 2. 4 aln 1-4-0
Et par Puder vohr med hvidsøm for 1-0-0
3. Kiør 7-3-0
3. Marche Nød á 1 dl. 3 mk 4-3-0
5 ½ mk Nod(?) 5-0-0
4re Geder 1-4-0
3. Smaler 1-1-8
2. Kiepe(?) Hafvre(?) 0-1-0
Summa – 36-4-0
Ofverskÿder 8 mk


Udlagd till Sl. hr Gabriels datter Gabrichen
2. Sølf Skeer af nÿ Mode 2-4-2
2. Sønder Tenfader No 7.8. 0-5-8
Et Tenqv. 0-2-13
En gammel lang Stegepande 0-0-12
Et stort gl. Skab 1-2-0
En lang Bench 0-1-0
En Sønder Spejel 0-1-0
10. gl. (?), á 4 mk 0-2-8
Et gl. OtRings Segel 0-3-0
En underdÿne mest nÿ af blaaRannet vohr 2 ½ pd 3-3-0
En hofved dÿne af schind 14 mk 0-2-0
Et par hofved puder af trøcht Leret 1-2-0
En Blaa Ranned underdÿne af dansch vohr. 1 W 1-1-0
En flamsch Benchedÿne veffuen i Ruder 5 ½ aln 1-2-0
Et par Lagen No 6. 1-2-0
Et par grov Puder vohr 0-4-0
3. Kiør, á 2 dl. 3 mk 7-3-0
2. Marche Nød 3-0-0
1 Half Marche Nød 1-0-0
3. Geder 1-1-8
4 Smaler 1-4-0

Bøger
..? Postil of[ver] Evang. 2-0-0
Stirerarium ? 1-0-0
..? Philosophia 0-3-0
Institutio Religioni Calvini 0-1-0
[10 andre bøker som er vanskelig å tyde]
Summa 36-3-11
Ofverschÿdende 3 mk

Udlagd till Ingeborg Augustini datter till 18 Rdlr
Udj et Sølf Begere af 8. Lodt. 3-3-15
Halfparten udj fiffskaffis Sparlagen. 3-0-0
Halfparten udj 6 Tallerchen, af smale bredder 0-4-8
En liden Stoel med flamsk 0-2-0
En Spejell 1-0-0
15. Melcheboncher 0-2-13
En Sengested uden himmel 0-2-0
En gammel hofveddÿne af kannifaz 18. mk 0-2-0
Et par Puder af 10. mk 0-4-0
En Stoel dÿne sÿed paa blaat 0-2-8
Et par Lagen No 3. 1-3-0
En Koe 2-3-0
3. Geder á 2 ½ mk 1-1-8
5. Smaler 2-0-8
Summa 18-1-12


Till Maren Augustinid. udlagt
Udi En Sølf Tallerchen 3-3-15
Halfparten udj 6 Tallercher 0-4-8
15. Melche boncher 0-2-13
En Lang Kiste med Laas 1-0-0
En gammel underdÿne. 1 pd. 3 mk. 0-2-0
Halfparten udj fiffskafftis Sparlagen 3-0-0
Et par lagen. No 5. noget brugt 2-0-0
En Koe 2-3-0
2. Halff March Nød 2-0-0
2. Geder. 5 mk. 4 Smaler 1 dl. 4 mk. til sammen 2-3-0
Summa 18-1-4
Resten 8 mk som Annammis af Monsr Anfinds ofschÿdende.

[Ofvenbemld Registrering Riktig forfallet, og loulig forRettet af vi Oferschreffne, bevidnes. Jeg underschrefne
Oluf Oudenssøn [sign]
Ao, die ct Loco ut Supra.]

Ingen kommentarer: