torsdag 27. januar 2011

Skifte etter Dorothea Soelberg Coch

Nedre Telemark og Bamble Prosti
Skifteprotokoll 3 - 1776 - side 246

Johan Friderik Monrad Provst i Nedre Tellemarken og Bamble Provstie og Sognepræst til Gjerpen, Jacob Nilsen Mechlenborg Sognepræst til Ejdanger Præstegield og Marius Ditlef Monrad residerende Capellan sammesteds giør vitterligt, at Anno 1776 d. 28 Nov mødte vi udj Sterbohuuset i Brevig efter avgl. Dorothea sl: Provsten Niels Cochs, som d: 13 i samme Maaned ved Døden var afgangen, for at foretage een loflig registrerings og vurderings Forretning over hendes efterladenskab, og samme naar den ... Gjeld var afbetalt, at skifte og deele imellem hendes efterlatte Arvinger, Sønnen Carl Coch, myndig, ældste Datter Maren Dorothea Coch 30 Aar, yngste Datter Caroline Catarine Coch 28 Aar, begge umyndige. Nærværende ved Forretningen Sønnen Carl Coch paa egen, og som Rådværge for sine umyndige Søstre. Til at vurdere Boeds Effecter var tilstæde Taral Olsen Snedker og Niels Olsen, hvorefter Skifteforvalteren begjæret Boeds Ejendeele andviist som blev andmelt at bestaa i følgende:

Sølv

1 Caffe Kande med Fad vægt 93 lod 46-2-0
1 Sukker Børse vægt 20 lod 10-0-0
1 Souce Skaal 12 lod 6-0-0
1 dousin Spise Skeer 43 lod 21-2-0
1 Potage Skee 12 lod 6-0-0
1 Salt Kar 7 3/4 lod 3-3-12
1 Sukker Knibe og 6 Thee Skeer 6 1/4 lod 3-0-12
1 Ponce Øse 1-1-12
1 Porcelains Kruus med sølv Laag 6-0-0

Kaabber

1 stor Kjedel 8-0-0
1 Terte Pande med Laag vægt 17 .. 4-1-0
1 Thee Machine 6-1-0
1 Kande. 1 mindre do. 1 mindre do. 1-3-161
1 Eghe(?) Fad. 1 Thee Kjedel. 1 mindre do. 2-2-16
1 liden Pande. 1 Thee Kjedel. 1 Pande. 1-2-4

Messing og Malm

1 Morter med Jern Støder 1-0-0

Thin

1 stort fladt Fad No 1 vægt 6 1/2 1-0-8
2 mindre do. No 2 vægt 9 1-2-0
1 do No 3 vægt 2 1/2 0-1-16
1 dybt Suppe Fad vægt 3 0-2-0
2 flade No 4 vægt 6. 2 do No 5 vægt 6 2-0-0
1 dusin dybe Tallerkner, 1 dusin flade do. 3-3-0
1 dusin do. 1 dusin ældre. 1 Silbekken(?) 3-0-0
2 Spylkommer. 1 Suppe Skaal. 3 Saltfirkener 0-2-12
2 par Lyse Stager med Piber. 1 par mindre Piber 2-0-8
1 The Kande og Sukker Børse. 1 Tragt. 1 gl. fad 0-1-16

Bliktøj

2 Dexsler. 1 Rive Jern. 1 Lyse Plade 0-0-20

Jerntøj

1 Vaffel Jern. 1 Godraad Jern [goro]. 1 Rist 2-1-8
1 Kokke Kniv. 1 Lyse Plade. 1 Fiire Lispunds Vægt 2-11-12
1 Ild Tang og Skuffe. 1 Spore. 1 Kjød Gaffel 0-1-2
1 stor Gryde. 1 do mindre. 1 do mindre. 1 do mindre 3-3-0
1 Stege Pande. 1 Rist. 1 Stege Spid med 2 Bukker 0-3-8

Porcelaine og Stentøj

4 flade Porcelains Fader 5-0-0
8 flade Tallerkener. 6 do. 3-2-0
1 The Stell bestaaende af 2de The Kander med Fad, 1 The Daase med Fad, 1 Melke Kande med Fad, 1 Spillkum(?) med Fad, 1 Sukker Daase med Fad, 6 Chochelade Kopper, 8 par The Kopper og 2 laqverte The Daaser tilsammen 5-0-0

Meubler

1 Stue Uhr med brun laqveret Kasse 16-0-0
1 stort forgylt Spejl 18-0-0
1 do med Mahoggene Ramme 7-1-0
1 fiir kantet laqveret Bord med 2 ....? 1-0-0
1 rundt do. 1 fiir Kantet TheBord medVox Duug 2-2-0
1 brunt malet Slag Bord. 1 do. 3-11-12
1 rundt The Bord med Vox Duugs Træk. 1 gldo. 1-1-16
1 umalet bord i kjøkkenet 0-1-20
8 forgylte Stoeler og 2de Tabretter 14-0-0
12 Høj Ryggede Røssleders Stoeler og 3 Lehne Stoeler 10-0-0
1 liden Nurnbergs Spejl. 1 laqveret The Bret 0-2-8
1 Sengested med grønt marqvars dobbelt Omhæng og hviide Silke Snorer 16-0-0
1 do med grønt maqvars Omhæng med uldene Snore 8-0-0
1 Kurv(?) Seng uden Omhæng 0-1-12
1 gl. Sengested uden Omhæng. 1 do. 0-1-20
7 stykker Skilderier. 1 lidet Sængeskab. 1 Kubbestol 8-1-0
1 Stue Skab. 1 stort Kar(?). 1 liden Saae. 2 Bælger [Balger?] 2-0-4
2 Ankere. 2 mindre do. 1 Holk. 2 Vandbøtter 0-2-12
2 Trau. 12 Træe Fader. 1 Hakke Blok 0-2-20
1 Spunt og 1 Kjævle. 1 Melke Spand og 6 ...? 0-2-0
1 Kjerne og 1 Øltrakt. 1 Melke Ringe. 1 Bøl(?) 1-0-4
1 Meel Kar med Laag. 1 do mindre. 1 smaae Holker. 0-3-4
2 Bøtter med Laag. 2 do. 2 smaae do. 2 Øl Kander. 1 Skjeppe 1-0-4

Linned

1 Damaskes Duug 3 3/4 al. lang med 6 Servietter No 1. 5-0-0
1 Drejels D. 5 3/4 al. lang med 24 Servietter No 2 11-0-0
1 do 5 al. lang med 12 Servietter No 3 7-0-0
1 do 3 1/2 al. lang med 10 Servietter No 4 4-3-0
1 do 2 1/2 al. uden Servietter No 5 0-3-0
1 do 3 al. med 8 Servietter No 6 3-12-0
1 do 3 al. uden Servietter No 7 1-2-0
1 do 2 3/4 al lang uden Servietter No 8 0-3-0
1 do 2 3/4 al No 9 0-3-0
1 do 2 1/2 al No 10 0-3-0
8 Servietter af diverse Musselin No 11 2-0-0
2 Damaskes The Duuger 2-0-0
1 Bord Duug 3 al. lang uden Servietter No 12 1-2-0
1 Drejels Duug 4 1/4 al. lang No 13 2-0-0
2 Drejels Thee Duuger 1-2-0
2 fiine Drejels Haand Klæder. 1 do. 2 grove 1-3-8
1 par fiine lerrets Lagen 4 1/2 al. lang med 3 Bredder og 1 par Pude Vahr 12-0-0
1 enkelt do. grovere 4 1/2 al. lang med 2 Bredder uden Pude Vahr 1-2-0
1 par fiinere do. 4 1/2 al. lang med 3 Bredder og 2 PudeWahr 14-0-0
1 enkelt do. mage til forrige 1-2-0
1 par Pudevahr 0-3-0
4 par Strie Lagen 3-0-0
1 par gl. ranned Nettelduugs Gardiner med Kopper 0-3-0

Senge Klæder

1 Bommelds Tøjs Overdyne med Edderduun 10-0-0
1 Blaaeranned hjemme væved do. 3-2-0
2 Underdyner med ......? vahr 16-0-0
1 breed ranned do. 1 smal ranned do 12-0-0
1 brun ranned do. 2 gl. blaae ranned do 10-0-0
1 blaae ranned do. 2 rød og hvid Hoved Pude med Duun 17-0-0
2 rannede fiine do. med fjer. 2 grove do. 7-0-0
3 gl. do. 1 Hoved Pude med Duun 3-1-0

Creature

1 rød og hvid horned Koe 9-0-0
1 do yngre. 2 Soue 9-2-0

Videre vidste Arvingerne, paa Skifteforvalterens tilspørsel, ej at anmelde til Taxationaf Meubler og Løsøre, hvorfor Forretningen denne gang blev sluttet.
Brevig d. 29 Nov 1776
Johan F. Monrad. J. N. Mechlenborg. M. D. Monrad

Anno 1777 d. 30 April var vi atter forsamlet i Sterboe Gaarden efter avgl Provstinde Coches, for dette begierte Skifte videre at foretage, og saa fremt ingen uvented hindringer skulle inntreffe, at tilendebringe, i overværelse af Sønnen Carl Coch og begge datterne hvor da bemelte Carl Coch anmelte, at deres sl. Moders Søster Anne Maria Solberg som i 20 Aar hafd været i Huuset hos sin sl. Søster, var d. 10 Nov a: p: ved Døden afgangen, og hendes Efterladenskab bestod i een Capital af 130 Rd, og nogle faae Meubler som ..... skal andføres andgl: samme har Sr. Coch corresponderet med de fraværende hendes Arvinger, og fra dem erholt deres skriftlige tilstaaelse, at de i henseende til samme hendes Efterladenskab fraskriver sig al Arve Ret og Prætention og overlader den fordeling(?) at paa samme Arv kund haved til dette Boeds Arvinger, og det med saa meget større ....., da dette hendes Efterladenskab dog aldeles maatte medgaae naar baade det paa hendes Begravelse andviste Omkostninger skulle fradrages og dette Boeds Arvinger ville beregne sig nogen Godtgjørelse for hvad hun hafde nødt i deres sl. Moders Huus allerhelst vorfor letterlig kan hentes, naar Regning tilholde skulle gjøres, at dette hendes tilgodehavende ikke hafde været klækkeligt til at ..... med de fornødne Ting .... som et svageligt Fruentimmer, i saa mange Aar kund ... for end ... fra Arvingene gjord tilstaaelse forevist Sr Coch til hjemmel for dette Boens at være berettiget baade til foranmeldte 130 Rd, som og hendes andet Efterladenskab, der bestaar i følgende: [jeg har ikke ork til å få dette over her helt riktig - mye "prat" om lite]

1 Drejelsduug med 3 Servietter No 1 6-0-0
1 d. uden Servietter No 2 3-0-0
1 d. uden do. No 3 2-2-0
1 DrejelsDuug med 12 Servietter No 4 4-0-0
1 fiin Drejelsduug uden Servietter No 5 3-0-0
1 do med 10 Servietter No 6 4-1-0
1 enkelt Duug No 7. 3 Thee Duuger 2-2-0
1 par fiine lærrets Lagen No 1. do No 2 11-0-0
1 par Pudevahr No 1 2-0-0
1 par do grove No 2 1-3-0
1 par Netteldugs Gardiner med Kopper 5-0-0
2 smal ranned Underdyne 9-0-0
1 Bommulds Tøjs Overdyne med Edder Duuns fyld 6-0-0
2 smal ranned Bolstre. Puder do med Edder Duuns fyld 10-0-0
1 Sengested med Omhæng 5-0-0
1 rødt Silke Dekken 3-0-0

Videre bestaar Boeds Ejendom i een Capital 130-0-0
Sr Eilert Gregersen Vinther laante Penger 400-0-0
I Gaarden Schielsvig ejer Boed efter Skjøde af 29. Aug 1772 1 Huud for 230-0-0
Pension af Stiftets gejstlige Enke Casse til 13 Nov a.p. 31-0-0
Det ved sidste Samling vurderede Løsøre 462-2-10
Som udgiør Boeds ganske Formue 1331-2-10

Derimod blev Boeds Gjeld anmelt følgende af hendes 2de datters Arv er hensadt i Gaarden Schielsvig 230-0-0
Sønnen Carl Coch fordret Begravelseomkostninger for hans Moder og Moster i alt 73-2-0. Videre har han udbetalt til Boeds Creditorer efter foreviste Regninger og Qviteringer 236-1-6

Skifteomkostninger
Vurderings Mændene for deres haft umage 1-2-0
Byefogden for hannes udnævnelse 0-1-8
Stemplet Papir til Beskrivelsen 4-0-0
Skiftebrevets Beskrivelse 4-0-0
Skifteforvalterens Salarium 8-0-0
til Christiania Tugthuus 7-2-23

Bliver altsaa Beholdningen til deeling imellem Børnene den Sum 766-0-21 hvoraf tilfaller Sønnen Carl Coch een Broderlod 383 rd 10 1/2, ældste Datter Maren Dorothea Coch 1 Søsterlod 191-2-5 1/4 for denne Datterens Modersarv værger Broderen efter Loven og forbinder sig til i sin Tiid at betale dem reede Penge, imod at beholde alle dette Boeds Løsøre og den faste Ejendom i Gaarden Schielsvig uden Auction, saavelsom og at udbetale al paa Boed hæftende Gjeld, og holde Skifteforvalteren kravesløs for alt Krav i dette Boe. Saaledes bliver dette Skifte sluttet og af os med Hænders Underskrift og hostrykt Signete bekreftet.

Johan F. Monrad, J. N. Mechlenborg, M. D. Monrad


Jeg kan også ta med at når det gjelder de to ugifte døtrene på 28 og 30 år, så ble den eldste gift i Porsgrunn tre år seinere, 16/7 1780 'hiemme i Huset' med Monsieur Torjer Evensen, og da som Jomfr. Maren Dorothea Coch. Cav: Nic. Benj. Aall og Folkmand Frek.

Ved tellingen i 1801 finner vi denne Maren som huseier i Brevik, 56 år, enke i 1ste ekteskap. Borgerskab og krambod handel. Søsteren Carolina Cathrine bor hos søsteren, er 54 år og fortsatt ugift. Broren Carl er i 1801 44 år, gift borger og kjøpmann i Brevik - 5 barn.

fredag 14. mars 2008

Trolovelser Trondheim Domkirke 1679-1699

Trolovelser sortert på KVINNER:Jens Siversøn
7/10 1698
??Lauridtz Pedersøn Holte
20/11 1690
Abel Clausdatter HoldstmanThor Iversøn f i Opdal
29/5 1688
Adelis AndersdatterChristopher Grøn, Sorenskrifuer ofuer Storfoesens …Fogderie
24/4 1696
Agatha KranzZackarias Andersøn fød her i Staden
20/9 1680
Agnis Nielsdatter [Cock] fød udi JemptelandOluff Olufsøn fød paa Snaasen
12/11 1680
Agnis OlufsdatterOluf …. Bierg fød i Biergs gield i Jemteland
30/12 1684
Agnis Olufsdatter(?) fød i Lii… Præstegield i JemptelandHelge Erichsøn
18/12 1699
Alhe NielsdatterFrideric Pencier - Ingeneur og Auditeur
15/12 1683
Alhed Jacobsdatter BorchmandAnders Jacobsøn Borchmann, Mag.
9/4 1689
Alhed Pedersdatter HoldtJens Olufsøn
1/2 1698
Alhet Pedersdatter

Brøe Olphersøn Bass (?) Borger og handelsmand her i Staden
2/5 1687
Ana Catharina …

Sifuer Mikkelsøn Minere=Svend(?)
11/9 1689
Ana EriksdatterPofuel K… Kippersvend
20/11 1689
Ana LarsdatterA… Olsøn, Enkemand
7/10 1698
Ane …Ingebrikt Eriksøn Arbeidskarl
10/1 1693
Ane AmundsdatterChristopher Jørgensøn fød i Biugnen
6/12 1681
Ane Andersdatter fød ved Meldals…Niels Gudmundsøn
19/3 1683
Ane Andersdatter hennis Forældre hafuer lenge her i Staden væred boende

Anders Elingsøn
25/11 1684
Ane Arentsdatter f paa StørenPeder P… Seylingsmand
20/10 1698
Ane ArnsdatterAnders Steensøn
1/7 1682
Ane B…. PletzPeder Michelsen
2/2 1698
Ane Berensdatter (?)Joen Andersøn Arbeidskarl
12/4 1695
Ane BiørnsdatterChristian Hansøn
23/4 1694
Ane Christensdatter f i HerdalenErik Jensøn fød i Romsdalen
17/2 1684
Ane Christensdatter fød i VesteraalenPeder Jørgensøn Borger her i Staden
27/4 1686
Ane Christophersdatter f i MelhuusIver Andersøn fød i Bergen
14/12 1681
Ane Ellingsdatter EnkeOluff Gundertsøn Lystad
14/7 1681
Ane Gr..sdatterLauridtz Pedersøn Brix Borgemester
dec 1681
Ane GregersdatterJohan Nielsen, Soldat
?/10 1696
Ane HansdatterAnders Mogensen Saugbygger
9/11 1680
Ane Hansdatter boende oppe i Kroken (?) i Offuer GielenJoen Rasmusøn Soldat
9/9 1684
Ane Hansdatter fød paa BachelandetPeder Olsøn Moe, Skomager
6/8 1695
Ane Hansdatter, besofuenHans Jensøn Parell
27/10 1684
Ane HendriksdatterMorten Einersøn
19/10 1694
Ane HendriksdatterGert Sandberg
17/8 1697
Ane HermansdatterHans Joensen fød i Nordlanden
16/2 1689
Ane Israelsdatter (?) sl: Jacob Hansøns Enke
Sifuert Efuensøn Handtlanger
13/7 1689
Ane J… fød her i StadenOluff Johansøn Skomagersvend
18/1 1692
Ane JacobsdatterPeder Lund, Diacoug til vor Frue Kirke og Canonicus til Thrundheimbs Domb=Capitul
29/12 1692
Ane Jacobsdatter HerslefJoen Olsøn fød i Bergen
4/4 1687
Ane JoensdatterJacob Pedersøn f i Lexvigen
5/10 1687
Ane Joensdatter f her i StadenMathias Hendriksøn
14/6 1686
Ane Joensdatter f paa BachelandetGert Jansøn fød i Gielderland
17/10 1681
Ane Johansdatter fød her i StadenOluff Christophersøn barnefød på Bynesed
¾ 1679
Ane Jørgensdatter EnkeOle Ifuersøn fød i Verdalen
11/1 1684
Ane Kathrine …..Peder Andersøn, Kiøbmand fra den Stad Boraus udi Svereg
15/5 1695
Ane LarsdatterCh… Jørgensøn fød paa Byenesed
7/7 1684
Ane Lauridtzdatter boende i StadenOluf Andersøn Gifvolden af Strinden
14/4 1692
Ane LaursdatterAndreas Jonasøn
5/1 1687
Ane MarcusdatterJohan Lempeter (?) Feldskierer
17/7 1764
Ane Maria BillitzOluf Pedersøn
12/11 1694
Ane MichelsdatterChristoffer Gliicken (?)
10/6 1697
Ane MortensdatterJoen Kielsøn Enkemand
18/11 1691
Ane NielsdatterJørgen Olufsøn
10/10 1681
Ane NielsdatterMons Asmussøn, Saugdreng
28/12 1692
Ane NielsdatterSimen (?) Olsøn
20/5 1697
Ane NielsdatterJoen Larsøn Vist, Soldat
11/4 1695
Ane Nielsdatter f i ByenOle Roaldsøn
27/2 1686
Ane OlsdatterJoen Olsøn fød i Stiørdalen
15/11 1683
Ane Olsdatter fød her i StadenMichel Hallesøn
10/3 1690
Ane OlufsdatterJoen Povelsøn fød i Biugnen
10/2 1682
Ane Olufsdatter fød paa H…elandetAnders Steensøn
5/1 1690
Ane PedersdatterOluff Andersøn
21/4 1686
Ane PedersdatterErik Pofuelsøn Skredder
9/10 1694
Ane Pedersdatter f i JemtelandJoen Joensøn Halsetauned Byeaasen
1/3 1688
Ane Pedersdatter f Thingvold N-mørIfuer Olsøn f i Melhuus Sogn
25/5 1686
Ane Pedersdatter fød paa RøraasLars Larsøn Børsæt f i Skiørdalen
11/11 1687
Ane Pedersdatter fød paa StafneNiels Christophersøn
17/7 1694
Ane Pedersdatter, EnkeRasmus Joensøn Handtlanger
1/12 1693
Ane Pedersdatter, EnkeAnders Christophersøn f paa Levanger
2/6 1684
Ane PetersdatterGunner Gunnersøn Rotgyter
29/3 1683
Ane PofuelsdatterJochum Jochumsøn
11/6 1690
Ane RasmusdatterJoen Christophersøn fød i Foesnæs gield
6/1 1685
Ane Rasmusdatter EnkeSteen Michelsøn Pristrop
27/6 1687
Ane S… LyngOle Ulfvsøn
23/3 1699
Ane Siu…datterJoen Kaasmoe (?), Soldat
12/7 1690
Ane SteensdatterJonas Larsøn fød i Fosen
15/1 1686
Ane Sølfestdatter (?)Johan Mølmann
26/9 1682
Ane Thommisdatter HammondChristen Joensøn f paa Helgeland
10/12 1691
Ane TostensdatterPofuel Østvall, Soldat
24/5 1691
Ane VincentzdatterOluf …. Smedesvend
7/5 1693
Ane, Joen Snidkers DaatterOle …
7/3 1698
Anna ArnesdatterHans …
2/5 1698
Anna BarbaraJonas Weigner, Handelsmand her
5/8 1690
Anna Catharina MecklenburgNiels Meier
11/10 1697
Anna Catharina SchelderupNiels Sursøn
1/6 1699
Anna DavidsdatterJacob Hansøn Haar
3/1 1691
Anna Dorethea von KrogAugustinus Povels
1/11 1698
Anna E…iigsdatterOle Tomæsøn
10/11 1699
Anna EricksdatterHans Andersøn, Soldat
14/10 1697
Anna GundersdatterTorchel (?) Erichsøn
24/11 1699
Anna JensdatterJohannes Brun, Organist til Røraas Kaaberverk
6/12 1699
Anna Margrete StensdatterThomas Brix
12/8 1688
Anna Margretha BrygmandHemming Smideknegt
28/7 1699
Anna RasmusdatterJonas Einersøn Archelejmester
29/6 1691
Anna SifuersdatterLiven Reynersen
23/1 1699
Anna ThomasdatterThor Petersøn Constabel
25/6 1694
Anna TorbensdatterPeder Michelsøn …vedmager
2/5 1699
Anne KnudssdatterEllev Sigverdsøn
21/7 1697
Anne Olsdatter, EnkeAnders Borchmand
7/9 1697
Anne Siversdatter


Lorentz Moe
4/9 1698
Annichen Clavsdatter HolstMorten Lavrensen
23/5 1698
Annichen LavrsdatterNiels Halvorsøn
20/11 1683
Annikken MathiesdatterHermand Brouen fød i Hamborg
12/3 1683
Barbara CorneliidatterOluf Efuensøn Borger her i Staden
8/11 1686
Barbara HansdatterAnders Ifuersøn Lorrichius, Mag:
9/8 1691
Barbara HofNiels Hansøn
14/9 1689
Barbara Joensdatter f i JemptelandOle Andersøn
31/10 1698
Barbara Olsdatter, EnkeJoen Larsøn fød i Skaugenn
19/12 1683
Barbara Olufsdatter fød her i StadenSvend Andersøn fød i Jemteland
30/9 1681
Barbara Pedersdatter fød i JemtelandKnud Pedersøn af S…dalen
12/6 1695
Barbara Pedersdatter, EnkeJoen Larsøn Arbeidsmand og Fisker kom for 6 Aar siden fra Sparboe
15/8 1694
Barbro Olufsdatter Enke Bachelandet
Gunnerd Andersen Barnefød paa … ?
25/8 1680
Barbro Pedersdatter fød udi JemptelandPeder Olufsøn fød paa Normør
25/10 1682
Barbro TostensdatterIver (?) Joensøn fød paa …östen
26/6 1684
Bendichte OlufsdatterKnud Pedersøn
7/4 1679
Berete Joensdaatter fød i SkaagnenEner Torgersøn
10/10 1681
Berette ArentsdatterJacob Madtzøen
11/1 1684
Berette Laursdatter fød i GuldalenLauridtz Arendtzsøn
6/6 1682
Berette(?) PedersdatterLars Larsøn
1/12 1690
Beritte EskelsdatterJens Pedersøn
15/8 1688
Beritte Jensdatter f paa BynæsedOluff Andersøn fød i Jempteland
20/10 1680
Beritte Oluffsdatter fød her i StadenOluf Olufsøn
15/7 1683
Berrete OlufsdatterPeder … Høg
5/9 1695
Berte Andersdatter - er besofuenErick Ericksen
4/4 1698
Berte HalvardsdatterOluf Estensøn
9/4 1683
Birette EelifsdatterOluf Petersøn
15/10 1689
Birette Nielsdatter sl: Jacob HanssønsMorten Monsøn Soldat
28/11 1693
Birgete JoensdatterThor Pofuelsøn f paa Lesøe i Guldbr.d
11/6 1684
Birgete Joensdatter f i AafiordenJens Falk Sergeant
21/8 1691
Birgete PedersdatterJoen Olsøn
19/6 1692
Birgete RasmusdatterPeder Jensøn Skomager
19/11 1694
Birgette Olufsdatter, EnkeArent Knudsøn
11/11 1692
Birgette SiursdatterMartinus Hakmand (?)
21/9 1680
Birgitta ThomisdatterJohan Christoffer Keyl
21/10 1699
Birgitte BingSimon Hof, Mag. Canonicus Capituli og Rector Scholæ osv..
9/8 1691
Birgitte BrixPeder Olsøn Baadsmand
3/6 1695
Birgitte ChristophersdatterHans Olsøn
9/4 1695
Birgitte EsbiørnsdatterJoen Nielsøn, Soldat
14/2 1695
Birgitte OlufsdatterOluf Andersøn fød i ….?
12/1 1682
Birrete …. fød i MelhuussagenAndreas Haftorsøn
3/9 1682
Birrete HaldoendatterJens Lauridtsøn Enkemand
18/2 1691
Birrete IngebriktsdatterJoen Olufsøn Lorger (?)
4/4 1696
Birrete JoensdatterJoen Kielsøn Enkemand
24/8 1685
Birrete Joensdatter f i SkiørdalenJens Olsøn Baadsmand
28/6 1694
Birrete Johansdatter f herChristopher Thomesøn fød i Stods gield
17/7 1688
Birrete Mortensdatter f BakkelandetPeder Jensøn Kruse - Constabel
23/1 1685
Birrete Pedersdatter f her i ByenPofuel Olsøn fød i Senien
12/8 1683
Birrete Pedersdatter fød i JemptelandJohan …. fød paa Mostermarken (?)
6/4 1684
Birrete SteensdatterOluff Efuensøn Kipper
20/3 1689
Birrette JensdatterOluf Joensøn fød i Jemteland
2/12 1684
Birrette Joensdatter f paa StrindenHans Johansøn Raadmand fød her
29/4 1696
Birrette LarsdatterAnders Andersøn Snidker
1/9 1690
Birrette NielsdatterKnud Laursøn
2/1 1693
Birrette OlsdatterIngebricht Olufsøn
22/5 1685
Birrette Olufsdatter f i JemptlandOluff Olufsøn Borger og Norlandsfarer
8/4 1689
Birrette Pofuelsdatter f i JemtelandKnud Adtziersøn fød i Meldall
8/3 1687
Birrte EriksdatterErik Joensøn
9/11 1691
Birrte NielsdatterPofuel Chise (?) Organist
14/3 1686
Birrte Rolfsdatter (?)Gregers Henricsøn Enckemand
30/5 1698
Birte ErichsdatterLaurs Jensøn
31/5 1699
Birte OlsdatterOle Simonsøn
20/10 1696
Birte SigfridsdatterAlbrect Jersin, Pastor til Bestaden
15/9 1693
Bodille GregersdatterAnders Nielsøn
9/7 1693
Boel BredalChristen J… Sergeant
14/3 1692
Boele Lorentzdatter KruseOluff Knudsøn fød her i Staden
17/6 1683
Bole ChristensdatterAbraham Ammundsøn fød paa Molde
23/7 1685
Bole Olufsdatter Klein - EnkeJens Jensøn Randulff
22/5 1685
Bole Pedersdatter BrodallAnders Andersen, Arbeidsmand
8/6 1697
Bryndel JonsdatterCasten Pedersen, Enckemand
20/4 1697
Caren AsbiørnsdatterPeder Mortensen
16/4 1697
Caren IngbrichtsdatterHendrik Christian Borckgrevinch Organist til Domskirchen
5/9 1695
Catharina KrogThomas Roe Poettemager f i Flensborg
24/9 1696
Catharina Pedersdatter f her i ByenLauridtz Hansøn Holst
25/10 1680
Cathrina Hansdatter …sbergerAnders Andersøn
20/11 1694
Cathrina HøjerJens Niels…bakk (?)
16/3 1697
Cathrine Caspersdatter VilthagenHans Uldrich Tolder
18/10 1691
Cathrine JensdatterFrideric Schøllermand
5/2 1698
Cathrine Johansdatter TullinMogens Torbiørnsøn af Sverrig
25/2 1691
Catrine Clausdatter Fion fød herJens Jensøn Schanke
2/12 1686
Citzele PedersdatterEric Pedersøn
4/10 1699
Clara Maria TøgersdatterPeter Jauch
4/6 1689
Cornella JurgensIver Ingbrichtsøn
27/9 1696
Doret Jørgensdatter f i OverhaldenMorten Olufsøn fød i Jemteland
8/11 1681
Dorete Nielsdatter Enke og Borgersche her i ByenPeder Handriksøn Skomagersvend
30/11 1687
Dorethe Michelsdatter f her i ByenLauridtz Jacobsøn Borger=søn her
27/11 1687
Dorothea JoensdatterPeder Andersen Holck
6/12 1697
Dorthe Cathrine GabelJakob Jespersøn
31/8 1699
Drude ChristensdatterHaldor (?) Efuensøn f paa Inderøen - forlovet i 7 år med en annen osv
25/10 1680
Daarete Olufsdatter
Erik Larsøn fød i Jempteland
21/3 1683
Daareth EliasdatterAnders Siversøn
15/9 1696
Daarethe …..Niels Christensøn
3/2 1693
Edle HansdatterCarsten Johansøn (?)
25/8 1693
Elen HansdatterChristen Olufsøn Wind
17/8 1681
Elena JensdatterAnders Pedersøn fød i Jemteland
7/1 1684
Elene (?) JoensdatterHalvor Hansøn
20/5 1689
Elene HalvorsdatterChristopher Mendtsøn
1/1 1685
Elene HansdatterChristopher Grøn
16/11 1684
Elene Hansdatter OgmandLars Einersøn
25/2 1686
Elene JoensdatterOle Andersøn Toxstad (?) Soldat
14/11 1688
Elene JørgensdatterThorber Østensøn Snidker f paa Røraas
11/10 1686
Elene MadtsdatterIsaach Olufsøn
16/1 1683
Elene PedersdatterClaus Nielsøn
16/11 1684
Elene ThomasdatterAnders Laursøn fød paa Stadsbøigden
16/11 1683
Eli Biørnsdatter f paa LindstrandenKnud Olufsøn
21/5 1689
Eli JoensdatterJens Nielsøn Byhlden (?)
31/3 1690
Elisabeth Maria Langemanki (?)Christian Farver (?) Mester
29/12 1685
Elizabeth Maria Dal…Andræas Johansen Seylingsmand
25/11 1696
Ellen Amundsdatter cop 18/1 1697Peder Inbrigtsøn
4/11 1698
Ellen EstensdatterThore Jonsen
15/2 1697
Ellen Gustavidatter cop 13/4Gundel Olsen Tømmermand
13/12 1697
EllenThomædatterLorentz Lorentsøn Angel
27/11 1693
Else AndersdatterMichel Pedersøn
15/5 1685
Else Johansdatter GrønOluff Larsøn Vefver
31/1 1692
Else Karlsdatter, EnkeErik Skytte Residerende Sielesørger til Wegers(?) Menigheder
7/8 1689
Else KathePeder Olsøn Smed
8/6 1690
Elsebe JoensdatterJohan Joensøn
17/5 1692
Engel Joensøn, EnkeClaus Hansøn Riber (?) Riker(?)
7/2 1690
Engel PedersdatterPeder Larsøn Blix
22/5 1683
Ester MathisdatterHemming Braadsøn fød i Jemteland i Liids=prestegield
6/4 1682
G… JørgensdatterErick Mattsøn
1698
Gedsche TønderOle Hansøn
31/1 1698
Gertrud AndersdatterLavrs Stensøn
5/10 1698
Gertrud EinersdatterErich Andersøn
2/9 1698
Gertrud Hansdatter, EnckeMorten Joensøn
30/6 1699
Gertrud JensdatterChrist. Olssen
13/4 1697
Gertrud OlsdatterLucas Frantzen, Hantlanger Attolleriet
16/1 1697
Gertrud OlsdatterRasmus Krog (?) RiinsKlosters godtzs Ombudsmand og forp…
17/2 1691
Gidske Christentzse KlingenbergJacob White
2/2 1688
Gidsken JensdatterJoen Jørgensøn hos Raadmand Bing
16/4 1681
Giertrud Andersdatter f. her i StadenPeder Olufsøn fød i Skognen
13/10 1686
Giertrud BiørnsdatterNiels Larsen
22/9 1680
Giertrud Diriksdatter HeiermandAnders Seiersøn
12/4 1687
Giertrud EfuensdatterNiels Johansøn
4/9 1689
Giertrud EndresdatterJoen Arentsøn Enkemand
22/1 1689
Giertrud GudmundsdatterPofuel Hansøn Soldat
7/6 1690
Giertrud HansdatterLaurs Laursøn Graven f i Stangvigen(?)
30/3 1682
Giertrud Hansdatter f paa InderøenWilliam Knudsøn
16/8 1692
Giertrud Hansdatter ParelAnders Joensøn
21/9 1691
Giertrud HendriksdatterMorten Kielsøn
12/9 1681
Giertrud Madtsdatter f. her i StadenErik Olufsøn fød i Verdalen
13/11 1681
Giertrud NielsdatterOluf Larsøn Vefuer
14/11 1689
Giertrud OlufsdatterPeder Laursøn - Skomagersvend
30/5 1682
Giertrud Olufsdatter fød her i StadenErik Nielsøn f i Jempteland, Bergs gield
9/8 1683
Giertrud Sifuersdatter (hos sl Bispen)M… Joensøn fød her i Byen
20/4 1685
Giertrud ThommasdatterHans Ericksen
23/5 1697
Gulla (?) GundersdatterAnders …
18/1 1697
Gundel Hansdatter cop 16/3Arent Knudsøn Enkemand
21/8 1694
Gundele (?) JensdatterGudmund Pedersøn
21/8 1685
Gunelle (?) JoensdatterArent Olsøn, Soldat
29/4 1690
Gunhild LarsdatterPeder Joensøn Smidsvend
19/12 1693
Gunild HansdatterOluf Christophersøn fød i Lexvigen
15/11 1680
Guri Olufsdatter fød her i StadenOluff Pedersø Stafne
6/3 1687
Guri… JoensdatterKnud Knudsøn fød i Romsdalen
2/2 1684
Gurie EelifsdatterAlt (?) Mansøn (?) Soldat
17/11 1686
Gurie TorsdatterArendt Joensøn fød i ….dalen
17/91680
Gurru TorgersdatterJohan Joensøn
21/5 1689
Guru ArentsdatterErik Ifuersøn Enkemand
28/12 1688
Guru Bersvendsdatter f i BudvigenOluff Nielsøn Enkemand
15/8 1686
Guru Eriksdatter f paa HitterenTosten Arentzsøn
29/4 1690
Guru IngebriktsdatterLars Isachsøn fød i Romsdalen
27/6 1688
Guru LarsdatterLars Rasmussøn paa Tungen
16/6 1681
Guru OlufsdatterErik Pedersøn
10/1 1684
Guru Pedersdatter fød i RomsdalenOluff Chrestensøn Langloe fød i Melhus
24/11 1680
Guru SiufuersdatterSævold Lauridtsøn, barnefød paa Lexvigen
2/4 1679
Gøe, forige Klochers Enche i HospitaletChristen Olsøn Wind
1/9 1693
Helena HansdatterErik Blejke Lensmand i Melhuus
1/12 1695
Helena Hansdatter, EnkeLaurs Biørnsøn
14/3 1692
Helle OlufsdatterAbraham Svenssøn
31710 1698
Helle PedersdatterJohan
9/6 1685
Helvig Cathrina LarsdatterThøger Christensøn
3/4 1695
Helvig RasmusdatterJørgen Jørgensøn fød her i Staden
6/3 1690
Henrette Nielsdatter f i JemptelandJens Abildgaard Lieutenant
15/4 1694
Hilleborg BuggePeder … Handtlanger
26/8 1689
Ingebor AndersdatterTorkel Torkelsøn Arbeidsmand
29/12 1693
Ingebor Andersdatter f i JemtelandPofuel Olufsøn Enkemand
1/11 1689
Ingebor Andersdatter f i Melhuus SAnders Olsøn fød i Ørkedalen
5/6 1687
Ingebor Andersdatter fød her i StadenAnders Olufsøn Jempt
14/10 1681
Ingebor Arentsdatter fød paa FollefotenAnders Amundsøn Soldat fød i Buevigen
11/11 1680
Ingebor Brynnildsdatter tienende hos Alhed von Krogs paa LeirbroenHans Andersøn
19/4 1693
Ingebor EMons Pedersøn fød i Værdalen
11/12 1680
Ingebor Eliasdatter fød her i StadenJacob … Tegelgaarden
3/4 1682
Ingebor HansdatterMads Simonsøn (?)
19/7 1683
Ingebor HansdatterMichel Baarsøn fød i Stods gield paa en gaard Elleraas
30/4 1682
Ingebor JoensdatterNiels Frantsøn
11/4 1695
Ingebor JoensdatterAnders Olsøn attest hr Jørgen, Strinden
4/5 1696
Ingebor Joensdatter, EnkePeder Nielsøn
15/12 1686
Ingebor Johansdatter f i JemtelandSøfren Nielsøn fød i Rumsdalen
26/8 1696
Ingebor Johansdatter f i AafiordenJoen Olufsøn
27/6 1689
Ingebor Karlsdatter f her i StadenAnders Joensøn Herdal som medbragte Præstens udi Sveeg hans gode attest
28/2 1691
Ingebor Knudsdatter sl: Oluf Tømmermands EnkeErik Laursøn boende paa Baklandet
17/4 1688
Ingebor MortensdatterDirich Johanson Toth, seigler for Baasmand, fød udi Sverrig
8/2 1693
Ingebor Nielsdatter fød her udi ByenPeder Aagesøn Borgersøn af Staden
18/11 1686
Ingebor Olsdatter EnkeGout Eriksøn
8/2 1692
Ingebor OlufsdatterOluff Larsøn
15/9 1686
Ingebor OlufsdatterHans Jørgensøn Enkemand
18/7 1691
Ingebor Olufsdatter Enke f i ByenHans Pedersøn barnefød i Jempteland i Røds.. gield
20/9 1680
Ingebor Olufsdatter fød i JemptlandIsaach Olsøn
30/5 1688
Ingebor Olufsdatter som er Arne Saugmesters StifdatterChristen Torbersøn f paa Hitteren
10/11 1686
Ingebor PedersdatterKnud Knudsøn, Handtlanger
8/5 1693
Ingebor PovlsdatterJoen Mogensøn
7/10 1689
Ingebor RasmusdatterJonas Larsøn her i Staden
25/1 1693
Ingebor RasmusdatterGyllik Pedersøn fød i Lansvigen
27/12 1686
Ingebor SiufuersdatterPeder Ingebrigtsøn
10/1 1684
Ingebor ThostensdatterJonas Effuertsøn
30/1 1688
Ingebor TorbersdatterBenjamin Mathiasøn lang tid i Norland.
31/1 1693
Ingebor TronsdatterJonas Haagensøn fød paa Steenkier
17/7 1683
Ingebor TørrisdatterMechel Olsøn
8/1 1698
Ingeborg AndersdatterOle Olsen, Hantlang.
9/2 1698
Ingeborg FransdatterSimon Jonsøn
20/10 1697
Ingeborg IngbrigtsdatterClavst (?) Johansøn
23/11 1698
Ingeborg Jensdatter
Joen …
1/5 1699
Ingeborg JoensdatterRasmus Sigvartsøn
19/7 1699
Ingeborg NielsdatterOle Arntsen Eggen, Soldat
10/12 1697
Ingeborg OlsdatterIngebricht Knudsen, Arbeidsmand
21/6 1697
Ingeborg PedersdatterErik … Hjulmager
9/11 1694
Ingeborrig Ifuersdatter EnkeP… Lauridtsøn barnefød paa Normøre
23/8 1680
Ingeborrig NielsdatterPeder Olsøn Buntmager
7/10 1684
Inger Andersdatter f paa HelgelandMathias Jansøn fød i Italien til Livorn
15/10 1681
Inger Arentzdatter fød her i StadenOluf Thorsøn
17/10 1685
Inger BiørnsdatterOluf Nielsøn
17/8 1682
Inger EriksdatterThoer Rasmusøn attest fra Bynesed
19/10 1686
Inger Eriksdatter EnkeArnoldus von Westen Apotecheren
dec 1681
Inger Jonas(?)datterBertel Johanson
29/9 1681
Inger Lauridtzdatter fød i JemtelandAugustinus Hansøn
29/12 1684
Inger PedersdatterArnoldus von Westen
7/9 1681
Inger ThomisdatterJohan Schelderup - hr.
13/10 1697
Jethe (?) Raphaelsdatter LundOluff Ellingsøn
9/1 1691
Johanna GundersdatterPeder Hiort, Bergskriver og Casserer ved Røraas Kaaberverk
2/2 1692
Johanna Hansdatter Ogman (?)Jacob … Schlippenbach, Capitain
21/9 1691
Johanna Joachina Wibe (?)/ Wite (?)Johan Bondix
3/10 1698
Johanna NielsdatterPovel Melhorn
31/1 1698
Johanne HakedatterOluf Torbensøn Heg
21/11 1699
Johanne Marcusdatter FriisArne Olufsøn, Soldat f udi Rendbue
27/8 1696
Johanne Olufsdatter f i ThrundhiemJoen Olsøn
17/12 1686
Karen (?) JoensdatterAnders Andersøn fød her i Byen
7/4 1684
Karen ….Jesper Matsøn
26/5 1699
Karen AndersdatterLavrs Lavrsen Enckemand
15/10 1696
Karen AndersdatterPeder Laursøn
1/10 1682
Karen Andreasdatter Sl: Niels Persøns efterladte EnkeOluf Christophersøn
29/3 1682
Karen ArensdatterPeder Jensøn
18/7 1694
Karen ClausdatterLucas Frantzsøn Soldat
24/6 1694
Karen EfuensdatterHendrik Gierdes Borger her i Staden
29/11 1681
Karen EinersdatterJakob Rosenvinge
5/10 1697
Karen Eylersdatter SchiolerErik Skanke
21/9 1691
Karen FrostJoen Ifuersøn Handtlanger
10/4 1690
Karen GiertsdatterOuden Jacobsøn
10/2 1690
Karen GudmundsdatterDirich Pedersøn
20/3 1699
Karen HansdatterHans Bernhoff Pastor til Kleboe=Men.
17/8 1682
Karen HansdatterArent Olsen Bøssemager
10/12 1698
Karen Hansdatter EnckeBersven Olsøn
12/7 1686
Karen Hansdatter fød i StadenPeder Einersøn
14/4 1686
Karen Hansdatter fød i VerdalenOluf Eriksøn …svend
20/3 1694
Karen Hendriksdatter f paa StrindenIngebrigt Arffuesøn (?) fød paa Byneset før Saugmester
10/12 1680
Karen Jacobsdatter før i Controulleurens tienesteOle Ottesøn, Soldat
25/10 1699
Karen JakobsdatterAndreas Mogensøn fød her i Staden
24/1 1683
Karen JensdatterOluff Olufsøn
24/8 1688
Karen JoensdatterAnders Joensøn
13/12 1686
Karen Joensdatter EnkeHans Joensøn f i Norlanden i Nærøen
27/4 1682
Karen JonsdatterClaus Fion S.S. Theolog Studiosus
13/6 1694
Karen LarsdatterSvend Joensøn Bye fød i Stadsbygden
4/9 1682
Karen Laursdatter fød her i StadenNiels Haftorsøn (?) f paa Stadsbygden
14/8 1683
Karen MichelsdatterJoen (Iver?) Mogensøn f her i Byen
16/10 1688
Karen Nielsdatter Enke sl: Christen JohansønsSøfren Andersøn Kock fød i Medelfart i Fyen
25/8 1696
Karen Olsdatter KleynLorentz Eriksøn
31/1 1683
Karen OlufsdatterOle Ifuersøn Høsøen af Ørkedalen
8/8 1690
Karen OlufsdatterHans Hansøn Hagerup
2/10 1695
Karen Pofuelsdatter BirkJørgen Haagensøn fød her i Staden
18/12 1686
Karen Pofuelsdatter f i JemtelandErik Olsøn Tungen
20/11 1683
Karen Rasmusdatter TungenHans Olsøn Noerlandsfar
26/1 1692
Karen Siursdatter f her i StadenMichel Verner - Lieutenant
21/6 1682
Karen(?) AndreasdatterEfuen Larsøn Smed
31/8 1685
Karene (?) enke sl: Peder SmedsTrond Aarntsøn fød paa Normøre
4/7 1685
Karene (?) LarsdatterNiels Drejer
4/9 1692
Karene ChristensdatterArentt Olsøn
9/12 1686
Karene Estensdatter, Ifuuer … EnkeHans Pedersøn Enkemand
27/10 1693
Karene NielsdatterErik Joensøn, sex Aar paa Senien
18/11 1692
Karene PedersdatterHalstein Siursøn
21/4 1690
Karene PedersdatterTarald Haldorsen
19/10 1693
Karene Pedersdatter fra JemptelandPeder Andersøn Borger her i Staden
20/10 1686
Karene Pedersdatter fød her i StadenErik Fastersøn Snidkier
6/12 1686
Karene SimensdatterErik Eriksøn
7/10 1685
Karene ØstensdatterJohan Tullin toldbetient
8/4 1684
Karina (?) Jacobsdatter BorchmannJoen Nielssøn, Enckemand
9/12 1697
Kirsten …Ener Joensøn fød paa Stranden i …
2/10 1685
Kirsten AndersdatterHans Guldbrandsøn, Soldat
20/3 1699
Kirsten AndersdatterJoen Olsøn Setthen af Stranden
11/6 1690
Kirsten AndersdatterJohan Lund Sergiant
20/11 1695
Kirsten AndersdatterErik Arentsøn Befrer? Vefver?
14/12 1686
Kirsten Andersdatter BorgerdatterLorentz Danielsøn fød i Jempteland
26/10 1680
Kirsten Biørnsdatter sal: Niels Krestians (?) EfterlefuerschePeder Ejnarsøn Enkemand
2/5 1693
Kirsten EliasdatterLavrs Olsøn Indal, Soldat
14/8 1698
Kirsten ErichsdatterPeder N… Seylingsmand
15/3 1697
Kirsten EriksdatterEnevold Enevoldsøn
18/8 1686
Kirsten Eriksdatter f i byenJørgen Jensøn (Joensøn) f her i Staden
15/6 1684
Kirsten Hermandsdatter f RomsdalenOluff Madtsøn Sergeant
26/8 1685
Kirsten IfuersdatterAnders Svendsøn Vefuersvend f i Skorvig (?)
17/11 1693
Kirsten Ingebriktsdatter f i ThjemIsaach Olsøn
9/6 1684
Kirsten Jacobsdatter f i RomsdalenAnders Pedersøn
22/12 1688
Kirsten Joensdatter - er skilt fra Asbiørn Christophersøn osvJens Olsøn Ramberg, Tambeur
10/11 1692
Kirsten JohansdatterJørgen(?) Halvorsøn fød her i Byen
19/3 1682
Kirsten KielsdatterIngebrigt Rasmusøn f paa Melhuus
10/9 1686
Kirsten LarsdatterRolph Rolphsøn fra Hisingen ved Bohuus og nu seigler for en Baasmand
28/4 1688
Kirsten Larsdatter f her i StadenMogens Nielsøn Constabel
9/2 1688
Kirsten Larsdatter MøllerAnders Mogensøn Skomager
27/9 1683
Kirsten Mendsdatter (?)Erik Pedersøn fød i Jemtland
19/11 1680
Kirsten Mortensdatter fød i StørdalenNiels Joensøn Baadsmand fød her
1/12 1693
Kirsten NielsdatterPeder Larsøn som med sine forældre for ungefær toe Aar siden kom fra Vesteraalen med Laugmandens pass
1/5 1690
Kirsten Nielsdatter, EnkeLavrs Andersen baadsmand
28/10 1696
Kirsten OlsdatterIngbrigt Olsen Kleyn
22/7 1697
Kirsten PedersdatterJoen Pedersøn
13/1 1692
Kirsten PedersdatterJohannes Olsøn af Røraas
7/4 1688
Kirsten PedersdatterPeder Olufsøn Chordegen
26/3 1683
Kirsten PedersdatterKnud Erichsen
25/11 1696
Kirsten Pedersdatter cop 12/4-97Niels Pedersøn fød i Jempteland
15/9 1684
Kirsten Pedersdatter f her i ByenPeder Andersøn Smid fød i Lexvigen
14/10 1681
Kirsten Pedersdatter fød i JemptelandJonas Samuelsøn Holberg, Soldat
24/2 1696
Kirsten Pedersdatter, EnkeLars Ingbrigtsen
25/9 1696
Kirsten SiulsdatterAxel Olsøn Skreddersvend
19/6 1689
Kirsten SvendsdatterPeder Mikelsøn Weling, Hiulmager osv
1/9 1690
Kirstine EstensdatterSk… Nielsøn Snedker
5/8 1687
Klara Biørnsdatter f i JemptelandKaagen (?) Olufsøn fra Sparboden
3/8 1692
Kristen Nielsdatter paa BaklandetAnders Olsen Enchemand
7/11 1699
Krsten AmmunsdatterHendrik Nielsøn Enkemand
?/6 1687
Larene EriksdatterBerndt Johansøn Ridberg Enkemand og før boende i Bergen
13/11 1684
Lisabeth BertholsdatterNN Jonsøn
31/3 1699
Lisbet AndersdatterHaldoer Thommesøn f i Næsvigen (?)
18/10 1686
Lisbet Christophersdatter f i L…Morten Olufsøn
8/7 1692
Lisbet JoensdatterHans Ifuersøn fød paa Helgeland og borger her i Staden
11/11 1680
Lisbet Oluffsdatter
Holger Birch, Handelsmand
9/5 1696
Lisbeth HansdatterJoen Christensøn
11/5 1690
Lisbeth MogensdatterHalvart Aagesøn
20/7 1699
Lisbeth OlsdatterOle Joensøn
7/5 1693
Lisbeth PedersdatterOluff Colbansøn Wiig f i Skiørdalen
29/5 1685
Lisbeth PedersdatterHaagen Olsøn Enchemand Bachlandet
1/8 1693
Lisbett …Tosten Olsen
6/11 1698
Liv ZackariasdatterOluf Jensøn
3/6 1695
Lucia BersvendtsdatterErik Siursøn fød i Melhuus pr.gield
26/7 1688
Lucia Joensdatter fra StørdalenNiels Olsøn Wind Sorenskriver over Inderøens Fogderie
1/10 1692
Lucia Larsdatter Blix
Adriom Joensøn, Soldat
29/10 1692
Lucia PedersdatterJon Estensen
20/10 1699
Lucia PedersdatterOluf Carlsøn, Soldat
7/10 1698
Lucie OlsdatterSten Rasmussen, Constabel
19/1 1697
Lucie PedersdatterHans Hansøn Holst
24/9 1696
Lucretia AsbiørnsdatterJens Andersøn Ringved Constabel
21/12 1688
Magdalena OlufsdatterOluff Olufsøn Smid
25/11 1685
Magnille Jacobsdatter f NummedalenNiels Andersøn Grafrok
28/2 1688
Malena Pedersdatter f paa HelgelandPofuel Axelsøn
23/11 1682
Malene AmundsdatterJoen Estesøn
18/4 1692
Malene ChristensdatterHenric Persøn
15/9 1697
Malene ClavsdatterPeder Olsøn Voll fød i Nummedalen
26/1 1693
Malene Eriksdatter fra VærdalenJens Olsen, Seylingsmand
6/9 1697
Malene JohansdatterAnfind Jacobsøn Kipper
28/11 1682
Malene KnudsdatterJacob Olsøn Sundbye, Soldat
23/1 1689
Malene NielsdatterA.. Olsen, Soldat cop.
30/12 1696
Malene OlsdatterChristen Christensen copulert
30/12 1696
Malene OlsdatterHemming Braadsøn Enkemand
19/1 1684
Malene OlufsdatterAndreas Mogensøn
7/8 1681
Malene Olufsdatter borgerdatter her i StadenAnders Pedersøn
25/9 1691
Malene Thommisdatter fra SkiørdalenAnders Sifuersøn
22/9 1688
Mali Laursdatter f her paa StadenErik Olufsøn fød paa Hitteren
28/11 1684
Mali Pedersdatter f paa LexvigenJakob Andersøn
24/5 1699
Mallena ThorgesdatterJohans Svenssøn
16/10 1697
Mallene AndersdatterErik Joensøn Møllerdreng
1/2 1690
Mallene Andersdatter Enke - i IlenFoget (?) Eriksøn fød udi Jylland, og udi ti Aars tid ophold i Buxnæs osv…
26/3 1691
Mallene EriksdatterOluf Olufsøn
29/1 1690
Mallene NielsdatterArnt Olsen, Soldat
23/11 1696
Mallene Olsdatter cop 30/12Daniel Enersøn
26/10 1690
Mallene OlufsdatterPeder Mogensøn
22/9 1698
Mallene PedersdatterPeder Joensøn Boende paa Halse(?) E-m
16/5 1694
Mar… Olufsdatter, EnkeAnders Olsen fød her i Staden
18/2 1686
Maren Amundsdatter f på H..markenFrantz Hansøn
19/6 1693
Maren ChristensdatterIver Johansen Friis
4/11 1697
Maren Clavsdatter AngelAnders Johansøn
14/1 1686
Maren Clemetsdatter (?)Lauridtz Lauridtsøn fød i Thrundhiemb
14/3 1681
Maren Greisdatter
Arnt Olsen Vigen
13/12 1697
Maren HansdatterJens Hansøn Muurmester
5/5 1683
Maren HansdatterHans Jørgensøn
8/1 1684
Maren JensdatterThor Olsøn …viantskrifuer ved Lykkens Verk og fød paa Orkedalsøren
21/12 1685
Maren Jensdatter BingJens Larsøn f i Akerøen, Romsdalen
12/11 1686
Maren Joensdatter f i JemtelandAnders Goutsøn
6/6 1687
Maren Laursdatter fød her i StadenTheophel Pedersøn f ved Meldals Verk?
9/8 1687
Maren Madtsdatter f i SkørenTolec (?) Alphsøn Soldat
5/11 1698
Maren Nielsdatter, Enche
Niels Olsen
21/4 1697
Maren Pedersdatter
Jacob Marcussøn Angell til Vefsens Menigheder
29/3 1691
Maren Pedersdatter Holt
Bernt Conders
9/9 1695
Maren Reinholdtzdatter SerkandOluf Joensøn, Snidkier
10/3 1693
Marene (?) JosephsdatterLorentz Angel, Handelsmand her
7/2 1695
Marene Christensdatter MechlenborgSimon Zverk
15/1 1689
Marene ChritensdatterJohan Pedersøn Holt
3/1 1688
Marene Hansdatter FrølichJoen Stephensøn Kiil - Borgermand
4/1 1687
Marene Hansdatter HabberupBirt (?) Olsøn
16/1 1695
Marene NielsdatterLars Nielsøn, Soldat
10/10 1692
Marene OlufsdatterJens Nielsøn Smid fød her i Byen
11/11 1692
Marene Pedersdatter f i SkognenArent Pedersøn
11/9 1686
Marene Petersdatter f paa HelgelandAnders Ifuersøn
27/12 1681
Marete Ar..daatter f i Stangvig gieldHendrik Olsøn Soldat
17/2 1684
Marete EstensdatterOle Ifuersøn Lykken, Soldat
24/3 1689
Marethe (?) TørrisdatterRobert Halvorsøn Molde før Rytter osv
6/3 1684
Marette (Martte) ….Oluff Haagensøn Arbeidsmand
2/2 1688
Marette GunnersdatterHans Joensøn
27/9 1688
Marette KnudsdatterIfuer Hansøn
28/6 1691
Marette LarsdatterJohan Eliasøn, Enkemand
25/10 1695
Marette LarsdatterKnud Olsøn - Borger
9/5 1682
Marette NielsdatterPeder Jacobsøn Arbeidskarl
29/4 1696
Marette Nielsdatter - besofuenAnders Larsøn S.S. Theologia Studiosus
30/10 1693
Marette OlufsdatterWilliam Huntier
24/11 1680
Marette Olufsdatter Blix sl: hr: Jens Grøns EfterleverscheOluf Thorgersøn
9/12 1689
Marette Olufsdatter f her i StadenHaagen Olsøn Handtlanger v Attolleriet
3/8 1687
Marette Olufsdatter f paa ByenæsedErik Pedersøn f i Lids gield Jempteland
29/8 1684
Marette PedersdatterMorten Joensøn
3/10 1695
Marette PedersdatterAntonie Stephesøn
17/2 1692
Marette Pedersdatter, EnkeWilliam Hindriksøn
8/9 1694
Margarethe HansdatterMatthies Stephansøn
1/5 1699
Margrete ….Hieronymus Greve
15/11 1686
Margrete AndersdatterSten Michelsøn
17/6 1697
Margrete Andersdatter BoieChristen Ellingsøn, Enkemand før boende i Biugnen, men dog her i Staden fød og baaren
9/5 1690
Margrete IngebriktsdatterJens Laursen Skive
29/4 1693
Margrete JoensdatterEilert Olsøn Soldat
30/12 1693
Margrete NielsdatterEsten Joensøn
777 1695
Margrete Olsdatter f i SverrigNiels Pofuelsøn
23/3 1686
Margrete Olufsdatter f i JemtelandJacob Skiomand (?) af Dantzsig Tømmermand
2/1 1690
Margrete Pedersdatter f i JemptelandSøfren Jensøn Kolding
11/2 1695
Margrete PofuelsdatterMelchior Christophersøn Borger her i Trundhiemb og boende paa Kraagøe i Biørnøhrs gield
23/2 1685
Margrete SøfrensdatterDaniel …. Baadsmand
14/9 1690
Margrete Torsdatter som har tient i NummedalenLauridtz Mogensøn Glasmager
3/7 1685
Margrethe Pedersdatter f i SverrigHans Pedersøn Schmidt, Raadmand
2/11 1692
Maria BrixJørg. Lund cop.
12/1 1697
Maria BrixC…
25/1 1694
Maria Clausdatter HolstHans Lorentzøn Angel
39/1 1683
Maria DolmerPeder Mortensøn, Enckemand
15/11 1697
Maria FrantzdatterErn… Petersøn, Borger og handelsmand
27/10 1698
Maria Hardersdatter HolstFriderik Adrian Bremer copulert
21/10 1696
Maria Iversdatter VulfOluff …bol, Soldat
5/10 1697
Maria NielsdatterGunder Andersen
21/10 1696
Maria SivertsdatterEsten (?) Olsen Handlanger
28/9 1699
Marit AsbiørnsdatterNiels Laursøn
11/8 1699
Marite … EnckeJoen Pedersen Enkemand
3/11 1698
Marite Jensdatter, EnkeAmund Olufsøn
29/6 1696
Marite JoensdatterMogens Pedersøn
15/11 1699
Marite JohansdatterHans Laursøn
14/10 1699
Marite MonsdatterLorentz Lavrsen, Arb.mand
17/8 1697
Marite NielsdatterErick Andersøn
20/8 1699
Marite OlsdatterOle Odtensen (?)
21/1 1697
Marite OlsdatterNN Andersøn
27/10 1698
Marite Olsdatter, Enkeqvinde
Anders Joensøn
21/9 1699
Marite PedersdatterOluff Kielsøn fød i Børsen
26/3 1685
Maritta OlufsdatterAnders Olsøn fød i Tingvold
5/1 1690
Maritte Andersdatter f i NordbygdenOluff Olufsøn f her i Staden
20/10 1693
Maritte ChristophersdatterOluff Danielsøn fød i Beestaden
27/12 1682
Maritte Einersdatter fød i OrkedalenArent Eriksøn Snedkersvend
7/1 1695
Maritte HendriksdatterHalvor Halvorsen
5/8 1695
Maritte JoensdatterJoen Andersøn fød her i Staden
7/12 1686
Maritte Joensdatter fød paa BynæsedOluff Joensøn fød her i Staden
22/2 1688
Maritte Johansdatter EnkeJoen Larsøn Knotten, Arbeidsmand
4/6 1695
Maritte Nielsdatter
Oluff Mogensøn Constabel
9/9 1687
Maritte Nielsdatter EnkeOluff Olufsøn Skredder
10/6 1690
Maritte Nielsdatter, Enken i ButtenOle Torsøn Øie (?) Soldat fød i Opdal nu Skomager (?)
26/5 1686
Maritte Olsdatter fød paa YtterøenChristen Jochumssøn
3/8 1692
Maritte OlufsdatterEinar Andersøn Enchemand husmand af Strinden
24/8 1693
Maritte OlufsdatterLars Pedersøn fød i Sundalen
6/2 1685
Maritte Olufsdatter f her i StadenJens Nielsøn fød i Melhuussagen
7/2 1682
Maritte Olufsdatter f i MelhuussagenAnders Christophersøn f paa Byeneset
25/5 1684
Maritte Olufsdatter f i StørdalenPeder Jacobsøn Enkemand
1/8 1685
Maritte Olufsdatter fød i ByenGiert Pedersøn
12/12 1689
Maritte PedersdatterPeder Ericksen Erstad, Soldat
15/12 1697
Maritte PedersdatterThor Andersøn Thømmermand
26/7 1688
Maritte PedersdatterPeder Pedersøn Muurmestersvend
26/8 1688
Maritte Pedersdatter f i VærdalenGunder Andersøn
16/9 1696
Maritte Siursdatter (?)Sifuert Olsøn f paa Helgeland
14/10 1687
Maritte ThrondsdatterBersvend Olufsøn fød i Vedvig=Elfuen
27/4 1682
Maritte TorfinnsdatterAndreas Joensøn
6/11 1684
Marrette EriksdatterAnders Davidsøn fød i Ørlands Pr.g
22/1 1693
Marrette LaursdatterSvend Pedersøn Soldat
21/2 1696
Marta Fredrichsdatter Sydenfields fraHenric Hansøn, Enckemand
8/11 1697
Marte Gundersdatter, Enckeqv.Sigfred Haagensøn
15/10 1697
Marte OlsdatterJonas Aagensøn
2/1 1693
Martha Clausdatter Fæstes (?)Søfren Jonasen Guldsmed
13/9 1681
Martha Margrethe Hendriksdatter Zal..(?)Zackarias Ingbrigtsøn
18/5 1699
Martha ThorsdatterHans Nielsøn
18/12 1699
Martta EricsdatterJacob Ingebrigtsøn
2/11 1681
Martte KnudsdatterLaurs Sifuertsøn fød her i Staden
3/1 1687
Mette JacobsdatterBonsack …. Magister
19/1 1699
Mette LarsdatterSvend Busk
3/5 1690
Mette Marcusdatter AngelAndreas Philip Grønsgard(?) Schiargient
8/2 1698
Mille Marie HenriksdatterPeder Olsøn
9/3 1692
Mille Olufsdatter f her i ByenJohan Haftorsøn fød i Lexvigen
2/5 1682
Mille SiuffursdatterAndreas Olufsøn fød i Bergen
12/12 1681
Maarte ….. fød i OpdalJoen Pedersøn Soldat
6/4 1693
NN AsbiørnsdatterHans Nielsøn Handtlanger
4/3 1688
NN GiertsdatterHalvor Hansøn
2/9 1693
NN GundersdatterOluff Staalsøn fød i Stods gield
18/1 1689
Olaug Arentsdatter, Peder Bertelsøns EnkeJoen Mortensøn f i Næset i Romsdalen
3/11 1686
Olug Olufsdatter f paa Bye=aasen
Peder Johansøn
9/6 1685
Petronella PetersdatterErik Eskelsøn (?) fød i Jemteland
13/10 1686
R… Siufuersdatter f i SkognenJonas Olsøn Soldat
29/11 1680
Ragnild SiufuersdatterAnders Mortensøn Mesterdreier(?)
13/5 1684
Ragnille ArntsdatterAnders Olsøn Hoffstad
22/10 1687
Ragnille OlufsdatterNiels Marcusøn
13/10 1692
Ragnille SifuersdatterSigvard Stensen Smidesvend
17/5 1697
RanniRolluf Eriksøn fød her i Byen
22/5 1691
Ranni ClausdatterNiels Gudmandsøn, Seylingsmand
19/5 1697
Ranni ClavsdatterHans Bentsøn fød i Biugnen
28/5 1683
Ranni Hansdatter fød paa InderøenPeder Pedersøn fød i Sparboe
3/12 1684
Ranni Johansdatter fra SparboeClaus (Elaus?) Magnusøn Steenlegger
8/8 1682
Ranni(?) Rasmusdtr f i ThrundhiembJoen Pedersøn - Skomager f i Jemptel.
24/7 1682
Rannj Svendsdatter fød paa RøraasJoen Baarsøn
12/9 1690
Rebecca Andersdatter f VerdalsørenOluff Karlsøn (Larsøn?)
19/7 1689
Ribor (?) PedersdatterA…verus Magnus
17/3 1689
Ribor HansdatterJon Larsen
26/1 1697
Raanel (?) LarsdatterLars Eriksøn, Fischer og Enkemand
27/6 1696
Sara - Pige her af ByenThommes Hammond
20/11 1686
Sara bru..mandOluf Joensen Skreddersvend
7/12 1696
Sara Eliasdatter f her i StadenJens Christensøn Munkgaard
10/7 1690
Sara Hansdatter ParelOle Ellensøn Snidkier og Borger her
5/5 1685
Sara OlufsdatterIngbrigt Iversen
8/9 1698
Sara ZackariasdatterClaus Fester (?)
7/1 1685
Sidsæle JoensdatterAnders Olsøn fød i Kleboe gield
19/4 1684
Siri AndersdatterErick Guldbrandsøn, Soldat
6/10 1697
Siri Hansdatter, EnkeChristen H… Bager
29/7 1689
Siri Jensdatter fød i DanmarkCornelis Nielsøn fød paa Levanger
25/4 1688
Siri Larsdatter f her i ByenJacob Clement
16/11 1680
Siri LaursdatterHans Andersøn fød paa Helgeland
14/4 1684
Siri OlufsdatterNiels Knudsen
2/2 1690
Siri OlufsdatterNiels Olsøn fød paa Bakkelandet
12/1 1687
Siri Sifuersdatter f udi KleboePeder Hansøn (?) før hos sl: Cancel og Commissarius Tønder
3/6 1681
Siri Siufuersdatter hafuer tient for Raads Kvinde paa Homfred Brugmands GaardÖden Siufuelsøn Enkemand
24/11 1688
Siri Thørrisdatter Peder Hiermstads EnkePeder Pedersøn Fiermstad (?)
21/11 1682
Siri Tørrisdatter fød paa St…Oluf Einersøn Lunke, Soldat
11/4 1690
Sirj SølffestersdatterJens Olsen
22/2 1697
Skorge (?) Pedersdatter, EnkeJohan Hammond
1/5 1697
Sophia BrygmandAnders Christoffersøn
17/11 1699
Sophia TorrisdatterJens Christensøn Seest
20/7 1682
Sophie Eliasdatter Haes [Hass]Anders Mortensøn Borger her i Staden
21/11 1693
Synefue AltsdatterPeder Olsøn Enkemand
22/5 1689
Synefue OlufsdatterThore Olsøn af Romsdalen
15/12 1686
Synefue Olufsdatter fød i RomsdalenJochum Jochumsøn
26/3 1685
Synefue PedersdatterJens Persøn Muurmester
25/6 1688
Torgier Pedersdatter Enke af StørenBiørn Jansøn
16/10 1686
U… Fredriksdatter Hvid (?)Peter Finlov Amptskrifver fuldm.
18/12 1699
Vilhelmine Maria VillumsdatterPeder Krabbe, Pastor til Oure, Normøre
30/9 1693
Zidtzele KrogOluf Jensen
13/8 1697
Aaren (?) Rollsdatter, EnckeSten Melchiorsøn Meldal, hr. Copulati 19 Nov 1696. Melchior Augustinj cav.
18/11 1696
Aarselle TønderDavid Andersøn fød i Sennien
5/1 1693
Aasele Olufsdatter

torsdag 13. mars 2008

Trolovelser Trondheim Domkirken 1679-1699

Sortert på MENN:Trolovet

A.. Olsen, Soldat cop.
30/12 1696
Malene Olsdatter

A… Olsøn, Enkemand
7/10 1698
Ane …

A…verus Magnus
17/3 1689
Ribor Hansdatter

Abraham Ammundsøn fød paa Molde
23/7 1685
Bole Olufsdatter Klein - Enke

Abraham Svenssøn
31710 1698
Helle Pedersdatter

Adriom Joensøn, Soldat
29/10 1692
Lucia Pedersdatter

Albrect Jersin, Pastor til Bestaden
15/9 1693
Bodille Gregersdatter

Alt (?) Mansøn (?) Soldat
17/11 1686
Gurie Torsdatter

Amund Olufsøn
29/6 1696
Marite Joensdatter

Anders …
18/1 1697
Gundel Hansdatter cop 16/3

Anders Amundsøn Soldat fød i Buevigen
11/11 1680
Ingebor Brynnildsdatter tienende hos Alhed von Krogs paa Leirbroen

Anders Andersen, Arbeidsmand
8/6 1697
Bryndel Jonsdatter

Anders Andersøn
20/11 1694
Cathrina Højer

Anders Andersøn fød her i Byen
7/4 1684
Karen ….

Anders Andersøn Snidker
1/9 1690
Birrette Nielsdatter

Anders Borchmand
7/9 1697
Anne Siversdatter

Anders Christoffersøn
17/11 1699
Sophia Torrisdatter

Anders Christophersøn f paa Byeneset
25/5 1684
Maritte Olufsdatter f i Størdalen

Anders Christophersøn f paa Levanger
2/6 1684
Ane Petersdatter

Anders Davidsøn fød i Ørlands Pr.g
22/1 1693
Marrette Laursdatter

Anders Elingsøn
25/11 1684
Ane Arentsdatter f paa Støren

Anders Goutsøn
6/6 1687
Maren Laursdatter fød her i Staden

Anders Ifuersøn
27/12 1681
Marete Ar..daatter f i Stangvig gield

Anders Ifuersøn Lorrichius, Mag:
9/8 1691
Barbara Hof

Anders Jacobsøn Borchmann, Mag.
9/4 1689
Alhed Pedersdatter Holdt

Anders Joensøn
13/12 1686
Karen Joensdatter Enke

Anders Joensøn
21/9 1691
Giertrud Hendriksdatter

Anders Joensøn
21/9 1699
Marite Pedersdatter

Anders Joensøn Herdal som medbragte Præstens udi Sveeg hans gode attest
28/2 1691
Ingebor Knudsdatter sl: Oluf Tømmermands Enke

Anders Johansøn
14/1 1686
Maren Clemetsdatter (?)

Anders Larsøn S.S. Theologia Studiosus
30/10 1693
Marette Olufsdatter

Anders Laursøn fød paa Stadsbøigden
16/11 1683
Eli Biørnsdatter f paa Lindstranden

Anders Mogensen Saugbygger
9/11 1680
Ane Hansdatter boende oppe i Kroken (?) i Offuer Gielen

Anders Mogensøn Skomager
27/9 1683
Kirsten Mendsdatter (?)

Anders Mortensøn Borger her i Staden
21/11 1693
Synefue Altsdatter

Anders Mortensøn Mesterdreier(?)
13/5 1684
Ragnille Arntsdatter

Anders Nielsøn
9/7 1693
Boel Bredal

Anders Olsen Enchemand
7/11 1699
Krsten Ammunsdatter

Anders Olsen fød her i Staden
18/2 1686
Maren Amundsdatter f på H..marken

Anders Olsøn attest hr Jørgen, Strinden
4/5 1696
Ingebor Joensdatter, Enke

Anders Olsøn fød i Kleboe gield
19/4 1684
Siri Andersdatter

Anders Olsøn fød i Tingvold
5/1 1690
Maritte Andersdatter f i Nordbygden

Anders Olsøn fød i Ørkedalen
5/6 1687
Ingebor Andersdatter fød her i Staden

Anders Olsøn Hoffstad
22/10 1687
Ragnille Olufsdatter

Anders Olufsøn Jempt
14/10 1681
Ingebor Arentsdatter fød paa Follefoten

Anders Pedersøn
22/12 1688
Kirsten Joensdatter - er skilt fra Asbiørn Christophersøn osv

Anders Pedersøn
25/9 1691
Malene Thommisdatter fra Skiørdalen

Anders Pedersøn fød i Jemteland
7/1 1684
Elene (?) Joensdatter

Anders Seiersøn
12/4 1687
Giertrud Efuensdatter

Anders Sifuersøn
22/9 1688
Mali Laursdatter f her paa Staden

Anders Siversøn
15/9 1696
Daarethe …..

Anders Steensøn
1/7 1682
Ane B…. Pletz

Anders Steensøn
5/1 1690
Ane Pedersdatter

Anders Svendsøn Vefuersvend f i Skorvig (?)
17/11 1693
Kirsten Ingebriktsdatter f i Thjem

Andreas Haftorsøn
3/9 1682
Birrete Haldoendatter

Andreas Joensøn
6/11 1684
Marrette Eriksdatter

Andreas Jonasøn
5/1 1687
Ane Marcusdatter

Andreas Mogensøn
7/8 1681
Malene Olufsdatter borgerdatter her i Staden

Andreas Mogensøn fød her i Staden
24/1 1683
Karen Jensdatter

Andreas Olufsøn fød i Bergen
12/12 1681
Maarte ….. fød i Opdal

Andreas Philip Grønsgard(?) Schiargient
8/2 1698
Mille Marie Henriksdatter

Andræas Johansen Seylingsmand
25/11 1696
Ellen Amundsdatter cop 18/1 1697

Anfind Jacobsøn Kipper
28/11 1682
Malene Knudsdatter

Antonie Stephesøn
17/2 1692
Marette Pedersdatter, Enke

Arendt Joensøn fød i ….dalen
17/91680
Gurru Torgersdatter

Arent Eriksøn Snedkersvend
7/1 1695
Maritte Hendriksdatter

Arent Knudsøn
11/11 1692
Birgette Siursdatter

Arent Knudsøn Enkemand
21/8 1694
Gundele (?) Jensdatter

Arent Olsen Bøssemager
10/12 1698
Karen Hansdatter Encke

Arent Olsøn, Soldat
29/4 1690
Gunhild Larsdatter

Arent Pedersøn
11/9 1686
Marene Petersdatter f paa Helgeland

Arentt Olsøn
9/12 1686
Karene Estensdatter, Ifuuer … Enke

Arne Olufsøn, Soldat f udi Rendbue
27/8 1696
Johanne Olufsdatter f i Thrundhiem

Arnoldus von Westen
7/9 1681
Inger Thomisdatter

Arnoldus von Westen Apotecheren
dec 1681
Inger Jonas(?)datter

Arnt Olsen Vigen
13/12 1697
Maren Hansdatter

Arnt Olsen, Soldat
23/11 1696
Mallene Olsdatter cop 30/12

Augustinus Hansøn
29/12 1684
Inger Pedersdatter

Augustinus Povels
1/11 1698
Anna E…iigsdatter

Axel Olsøn Skreddersvend
19/6 1689
Kirsten Svendsdatter

Benjamin Mathiasøn lang tid i Norland.
31/1 1693
Ingebor Tronsdatter

Berndt Johansøn Ridberg Enkemand og før boende i Bergen
13/11 1684
Lisabeth Bertholsdatter

Bernt Conders
9/9 1695
Maren Reinholdtzdatter Serkand

Bersven Olsøn
12/7 1686
Karen Hansdatter fød i Staden

Bersvend Olufsøn fød i Vedvig=Elfuen
27/4 1682
Maritte Torfinnsdatter

Bertel Johanson
29/9 1681
Inger Lauridtzdatter fød i Jemteland

Birt (?) Olsøn
16/1 1695
Marene Nielsdatter

Biørn Jansøn
16/10 1686
U… Fredriksdatter Hvid (?)

Bonsack …. Magister
19/1 1699
Mette Larsdatter

Brøe Olphersøn Bass (?) Borger og handelsmand her i Staden
2/5 1687
Ana Catharina …

C…
25/1 1694
Maria Clausdatter Holst

Carsten Johansøn (?)
25/8 1693
Elen Hansdatter

Casten Pedersen, Enckemand
20/4 1697
Caren Asbiørnsdatter

Ch… Jørgensøn fød paa Byenesed
7/7 1684
Ane Lauridtzdatter boende i Staden

Christ. Olssen
13/4 1697
Gertrud Olsdatter

Christen Christensen copulert
30/12 1696
Malene Olsdatter

Christen Ellingsøn, Enkemand før boende i Biugnen, men dog her i Staden fød og baaren
9/5 1690
Margrete Ingebriktsdatter

Christen H… Bager
29/7 1689
Siri Jensdatter fød i Danmark

Christen J… Sergeant
14/3 1692
Boele Lorentzdatter Kruse

Christen Jochumssøn
3/8 1692
Maritte Olufsdatter

Christen Joensøn f paa Helgeland
10/12 1691
Ane Tostensdatter

Christen Olsøn Wind
1/9 1693
Helena Hansdatter

Christen Olufsøn Wind
17/8 1681
Elena Jensdatter

Christen Torbersøn f paa Hitteren
10/11 1686
Ingebor Pedersdatter

Christian Farver (?) Mester
29/12 1685
Elizabeth Maria Dal…

Christian Hansøn
23/4 1694
Ane Christensdatter f i Herdalen

Christoffer Gliicken (?)
10/6 1697
Ane Mortensdatter

Christopher Grøn
16/11 1684
Elene Hansdatter Ogmand

Christopher Grøn, Sorenskrifuer ofuer Storfoesens …Fogderie
24/4 1696
Agatha Kranz

Christopher Jørgensøn fød i Biugnen
6/12 1681
Ane Andersdatter fød ved Meldals…

Christopher Mendtsøn
1/1 1685
Elene Hansdatter

Christopher Thomesøn fød i Stods gield
17/7 1688
Birrete Mortensdatter f Bakkelandet

Claus (Elaus?) Magnusøn Steenlegger
8/8 1682
Ranni(?) Rasmusdtr f i Thrundhiemb

Claus Fester (?)
7/1 1685
Sidsæle Joensdatter

Claus Fion S.S. Theolog Studiosus
13/6 1694
Karen Larsdatter

Claus Hansøn Riber (?) Riker(?)
7/2 1690
Engel Pedersdatter

Claus Nielsøn
16/11 1684
Elene Thomasdatter

Clavst (?) Johansøn
23/11 1698
Ingeborg Jensdatter

Cornelis Nielsøn fød paa Levanger
25/4 1688
Siri Larsdatter f her i Byen

Daniel …. Baadsmand
14/9 1690
Margrete Torsdatter som har tient i Nummedalen

Daniel Enersøn
26/10 1690
Mallene Olufsdatter

David Andersøn fød i Sennien
5/1 1693
Aasele Olufsdatter

Dirich Johanson Toth, seigler for Baasmand, fød udi Sverrig
8/2 1693
Ingebor Nielsdatter fød her udi Byen

Dirich Pedersøn
20/3 1699
Karen Hansdatter

Efuen Larsøn Smed
31/8 1685
Karene (?) enke sl: Peder Smeds

Eilert Olsøn Soldat
30/12 1693
Margrete Nielsdatter

Einar Andersøn Enchemand husmand af Strinden
24/8 1693
Maritte Olufsdatter

Ellev Sigverdsøn
21/7 1697
Anne Olsdatter, Enke

Ener Joensøn fød paa Stranden i …
2/10 1685
Kirsten Andersdatter

Ener Torgersøn
10/10 1681
Berette Arentsdatter

Enevold Enevoldsøn
18/8 1686
Kirsten Eriksdatter f i byen

Eric Pedersøn
4/10 1699
Clara Maria Tøgersdatter

Erich Andersøn
2/9 1698
Gertrud Hansdatter, Encke

Erick Andersøn
20/8 1699
Marite Olsdatter

Erick Ericksen
4/4 1698
Berte Halvardsdatter

Erick Guldbrandsøn, Soldat
6/10 1697
Siri Hansdatter, Enke

Erick Mattsøn
1698
Gedsche Tønder

Erik … Hjulmager
9/11 1694
Ingeborrig Ifuersdatter Enke

Erik Arentsøn Befrer? Vefver?
14/12 1686
Kirsten Andersdatter Borgerdatter

Erik Blejke Lensmand i Melhuus
1/12 1695
Helena Hansdatter, Enke

Erik Eriksøn
7/10 1685
Karene Østensdatter

Erik Eskelsøn (?) fød i Jemteland
13/10 1686
R… Siufuersdatter f i Skognen

Erik Fastersøn Snidkier
6/12 1686
Karene Simensdatter

Erik Ifuersøn Enkemand
28/12 1688
Guru Bersvendsdatter f i Budvigen

Erik Jensøn fød i Romsdalen
17/2 1684
Ane Christensdatter fød i Vesteraalen

Erik Joensøn
9/11 1691
Birrte Nielsdatter

Erik Joensøn Møllerdreng
1/2 1690
Mallene Andersdatter Enke - i Ilen

Erik Joensøn, sex Aar paa Senien
18/11 1692
Karene Pedersdatter

Erik Larsøn fød i Jempteland
21/3 1683
Daareth Eliasdatter

Erik Laursøn boende paa Baklandet
17/4 1688
Ingebor Mortensdatter

Erik Nielsøn f i Jempteland, Bergs gield
9/8 1683
Giertrud Sifuersdatter (hos sl Bispen)

Erik Olsøn Tungen
20/11 1683
Karen Rasmusdatter Tungen

Erik Olufsøn fød i Verdalen
13/11 1681
Giertrud Nielsdatter

Erik Olufsøn fød paa Hitteren
28/11 1684
Mali Pedersdatter f paa Lexvigen

Erik Pedersøn
10/1 1684
Guru Pedersdatter fød i Romsdalen

Erik Pedersøn f i Lids gield Jempteland
29/8 1684
Marette Pedersdatter

Erik Pedersøn fød i Jemtland
19/11 1680
Kirsten Mortensdatter fød i Størdalen

Erik Pofuelsøn Skredder
9/10 1694
Ane Pedersdatter f i Jemteland

Erik Siursøn fød i Melhuus pr.gield
26/7 1688
Lucia Joensdatter fra Størdalen

Erik Skanke
21/9 1691
Karen Frost

Erik Skytte Residerende Sielesørger til Wegers(?) Menigheder
7/8 1689
Else Kathe

Ern… Petersøn, Borger og handelsmand
27/10 1698
Maria Hardersdatter Holst

Esten (?) Olsen Handlanger
28/9 1699
Marit Asbiørnsdatter

Esten Joensøn
7/7 1695
Margrete Olsdatter f i Sverrig

Foget (?) Eriksøn fød udi Jylland, og udi ti Aars tid ophold i Buxnæs osv…
26/3 1691
Mallene Eriksdatter

Frantz Hansøn
19/6 1693
Maren Christensdatter

Frideric Pencier - Ingeneur og Auditeur
15/12 1683
Alhed Jacobsdatter Borchmand

Frideric Schøllermand
5/2 1698
Cathrine Johansdatter Tullin

Friderik Adrian Bremer copulert
21/10 1696
Maria Iversdatter Vulf

Gert Jansøn fød i Gielderland
17/10 1681
Ane Johansdatter fød her i Staden

Gert Sandberg
17/8 1697
Ane Hermansdatter

Giert Pedersøn
12/12 1689
Maritte Pedersdatter

Gout Eriksøn
8/2 1692
Ingebor Olufsdatter

Gregers Henricsøn Enckemand
30/5 1698
Birte Erichsdatter

Gudmund Pedersøn
21/8 1685
Gunelle (?) Joensdatter

Gundel Olsen Tømmermand
13/12 1697
EllenThomædatter

Gunder Andersen
21/10 1696
Maria Sivertsdatter

Gunder Andersøn
16/9 1696
Maritte Siursdatter (?)

Gunner Gunnersøn Rotgyter
29/3 1683
Ane Pofuelsdatter

Gunnerd Andersen Barnefød paa … ?
25/8 1680
Barbro Pedersdatter fød udi Jempteland

Gyllik Pedersøn fød i Lansvigen
27/12 1686
Ingebor Siufuersdatter

Haldoer Thommesøn f i Næsvigen (?)
18/10 1686
Lisbet Christophersdatter f i L…

Haldor (?) Efuensøn f paa Inderøen - forlovet i 7 år med en annen osv
25/10 1680
Daarete Olufsdatter

Halstein Siursøn
21/4 1690
Karene Pedersdatter

Halvart Aagesøn
20/7 1699
Lisbeth Olsdatter

Halvor Halvorsen
5/8 1695
Maritte Joensdatter

Halvor Hansøn
20/5 1689
Elene Halvorsdatter

Halvor Hansøn
2/9 1693
NN Gundersdatter

Hans …
2/5 1698
Anna Barbara

Hans Andersøn
19/4 1693
Ingebor E

Hans Andersøn fød paa Helgeland
14/4 1684
Siri Olufsdatter

Hans Andersøn, Soldat
14/10 1697
Anna Gundersdatter

Hans Bentsøn fød i Biugnen
28/5 1683
Ranni Hansdatter fød paa Inderøen

Hans Bernhoff Pastor til Kleboe=Men.
17/8 1682
Karen Hansdatter

Hans Ericksen
23/5 1697
Gulla (?) Gundersdatter

Hans Guldbrandsøn, Soldat
20/3 1699
Kirsten Andersdatter

Hans Hansøn Hagerup
2/10 1695
Karen Pofuelsdatter Birk

Hans Hansøn Holst
24/9 1696
Lucretia Asbiørnsdatter

Hans Ifuersøn fød paa Helgeland og borger her i Staden
11/11 1680
Lisbet Oluffsdatter

Hans Jensøn Parell
27/10 1684
Ane Hendriksdatter

Hans Joensen fød i Nordlanden
16/2 1689
Ane Israelsdatter (?) sl: Jacob Hansøns Enke

Hans Joensøn
27/9 1688
Marette Knudsdatter

Hans Joensøn f i Norlanden i Nærøen
27/4 1682
Karen Jonsdatter

Hans Johansøn Raadmand fød her
29/4 1696
Birrette Larsdatter

Hans Jørgensøn
8/1 1684
Maren Jensdatter

Hans Jørgensøn Enkemand
18/7 1691
Ingebor Olufsdatter Enke f i Byen

Hans Laursøn
14/10 1699
Marite Monsdatter

Hans Lorentzøn Angel
39/1 1683
Maria Dolmer

Hans Nielsøn
18/12 1699
Martta Ericsdatter

Hans Nielsøn Handtlanger
4/3 1688
NN Giertsdatter

Hans Olsøn
9/4 1695
Birgitte Esbiørnsdatter

Hans Olsøn Noerlandsfar
26/1 1692
Karen Siursdatter f her i Staden

Hans Pedersøn barnefød i Jempteland i Røds.. gield
20/9 1680
Ingebor Olufsdatter fød i Jemptland

Hans Pedersøn Enkemand
27/10 1693
Karene Nielsdatter

Hans Pedersøn Schmidt, Raadmand
2/11 1692
Maria Brix

Hans Uldrich Tolder
18/10 1691
Cathrine Jensdatter

Helge Erichsøn
18/12 1699
Alhe Nielsdatter

Hemming Braadsøn Enkemand
19/1 1684
Malene Olufsdatter

Hemming Braadsøn fød i Jemteland i Liids=prestegield
6/4 1682
G… Jørgensdatter

Hemming Smideknegt
28/7 1699
Anna Rasmusdatter

Hendrik Christian Borckgrevinch Organist til Domskirchen
5/9 1695
Catharina Krog

Hendrik Gierdes Borger her i Staden
29/11 1681
Karen Einersdatter

Hendrik Nielsøn Enkemand
?/6 1687
Larene Eriksdatter

Hendrik Olsøn Soldat
17/2 1684
Marete Estensdatter

Henric Hansøn, Enckemand
8/11 1697
Marte Gundersdatter, Enckeqv.

Henric Persøn
15/9 1697
Malene Clavsdatter

Hermand Brouen fød i Hamborg
12/3 1683
Barbara Corneliidatter

Hieronymus Greve
15/11 1686
Margrete Andersdatter

Holger Birch, Handelsmand
9/5 1696
Lisbeth Hansdatter

Haagen Olsøn Enchemand Bachlandet
1/8 1693
Lisbett …

Haagen Olsøn Handtlanger v Attolleriet
3/8 1687
Marette Olufsdatter f paa Byenæsed

Ifuer Hansøn
28/6 1691
Marette Larsdatter

Ifuer Olsøn f i Melhuus Sogn
25/5 1686
Ane Pedersdatter fød paa Røraas

Ingbrigt Iversen
8/9 1698
Sara Zackariasdatter

Ingbrigt Olsen Kleyn
22/7 1697
Kirsten Pedersdatter

Ingebricht Knudsen, Arbeidsmand
21/6 1697

Ingeborg Pedersdatter
Ingebricht Olufsøn
22/5 1685
Birrette Olufsdatter f i Jemptland

Ingebrigt Arffuesøn (?) fød paa Byneset før Saugmester
10/12 1680
Karen Jacobsdatter før i Controulleurens tieneste

Ingebrigt Rasmusøn f paa Melhuus
10/9 1686
Kirsten Larsdatter

Ingebrikt Eriksøn Arbeidskarl
10/1 1693
Ane Amundsdatter

Isaach Olsøn
9/6 1684
Kirsten Jacobsdatter f i Romsdalen

Isaach Olsøn
30/5 1688
Ingebor Olufsdatter som er Arne Saugmesters Stifdatter

Isaach Olufsøn
16/1 1683
Elene Pedersdatter

Iver (?) Joensøn fød paa …östen
26/6 1684
Bendichte Olufsdatter

Iver Andersøn fød i Bergen
14/12 1681
Ane Ellingsdatter Enke

Iver Ingbrichtsøn
27/9 1696
Doret Jørgensdatter f i Overhalden

Iver Johansen Friis
4/11 1697
Maren Clavsdatter Angel

Jacob … Schlippenbach, Capitain
21/9 1691
Johanna Joachina Wibe (?)/ Wite (?)

Jacob … Tegelgaarden
3/4 1682
Ingebor Hansdatter

Jacob Clement
16/11 1680
Siri Laursdatter

Jacob Hansøn Haar
3/1 1691
Anna Dorethea von Krog

Jacob Ingebrigtsøn
2/11 1681
Martte Knudsdatter

Jacob Madtzøen
11/1 1684
Berette Laursdatter fød i Guldalen

Jacob Marcussøn Angell til Vefsens Menigheder
29/3 1691
Maren Pedersdatter Holt

Jacob Olsøn Sundbye, Soldat
23/1 1689
Malene Nielsdatter

Jacob Pedersøn f i Lexvigen
5/10 1687
Ane Joensdatter f her i Staden

Jacob Skiomand (?) af Dantzsig Tømmermand
2/1 1690
Margrete Pedersdatter f i Jempteland

Jacob White
2/2 1688
Gidsken Jensdatter

Jakob Andersøn
24/5 1699
Mallena Thorgesdatter

Jakob Jespersøn
31/8 1699
Drude Christensdatter

Jakob Rosenvinge
5/10 1697
Karen Eylersdatter Schioler

Jens Abildgaard Lieutenant
15/4 1694
Hilleborg Bugge

Jens Andersøn Ringved Constabel
21/12 1688
Magdalena Olufsdatter

Jens Christensøn Munkgaard
10/7 1690
Sara Hansdatter Parel

Jens Christensøn Seest
20/7 1682
Sophie Eliasdatter Haes [Hass]

Jens Falk Sergeant
21/8 1691
Birgete Pedersdatter

Jens Hansøn Muurmester
5/5 1683
Maren Hansdatter

Jens Jensøn Randulff
22/5 1685
Bole Pedersdatter Brodall

Jens Jensøn Schanke
2/12 1686
Citzele Pedersdatter

Jens Larsøn f i Akerøen, Romsdalen
12/11 1686
Maren Joensdatter f i Jemteland

Jens Lauridtsøn Enkemand
18/2 1691
Birrete Ingebriktsdatter

Jens Laursen Skive
29/4 1693
Margrete Joensdatter

Jens Niels…bakk (?)
16/3 1697
Cathrine Caspersdatter Vilthagen

Jens Nielsøn Byhlden (?)
31/3 1690
Elisabeth Maria Langemanki (?)

Jens Nielsøn fød i Melhuussagen
7/2 1682
Maritte Olufsdatter f i Melhuussagen

Jens Nielsøn Smid fød her i Byen
11/11 1692
Marene Pedersdatter f i Skognen

Jens Olsen
22/2 1697
Skorge (?) Pedersdatter, Enke

Jens Olsen, Seylingsmand
6/9 1697
Malene Johansdatter

Jens Olsøn Baadsmand
28/6 1694
Birrete Johansdatter f her

Jens Olsøn Ramberg, Tambeur
10/11 1692
Kirsten Johansdatter

Jens Olufsøn
1/2 1698
Alhet Pedersdatter

Jens Pedersøn
15/8 1688
Beritte Jensdatter f paa Bynæsed

Jens Persøn Muurmester
25/6 1688
Torgier Pedersdatter Enke af Støren

Jens Siversøn
7/10 1698
??

Jesper Matsøn
26/5 1699
Karen Andersdatter

Jochum Jochumsøn
26/3 1685
Synefue Pedersdatter

Jochum Jochumsøn
11/6 1690
Ane Rasmusdatter

Joen (Iver?) Mogensøn f her i Byen
16/10 1688
Karen Nielsdatter Enke sl: Christen Johansøns

Joen …
1/5 1699
Ingeborg Joensdatter

Joen Andersøn Arbeidskarl
12/4 1695
Ane Biørnsdatter

Joen Andersøn fød her i Staden
7/12 1686
Maritte Joensdatter fød paa Bynæsed

Joen Arentsøn Enkemand
22/1 1689
Giertrud Gudmundsdatter

Joen Baarsøn
12/9 1690
Rebecca Andersdatter f Verdalsøren

Joen Christensøn
11/5 1690
Lisbeth Mogensdatter

Joen Christophersøn fød i Foesnæs gield
6/1 1685
Ane Rasmusdatter Enke

Joen Estesøn
18/4 1692
Malene Christensdatter

Joen Ifuersøn Handtlanger
10/4 1690
Karen Giertsdatter

Joen Joensøn Halsetauned Byeaasen
1/3 1688
Ane Pedersdatter f Thingvold N-mør

Joen Jørgensøn hos Raadmand Bing
16/4 1681
Giertrud Andersdatter f. her i Staden

Joen Kielsøn Enkemand
24/8 1685
Birrete Joensdatter f i Skiørdalen

Joen Kielsøn Enkemand
18/11 1691
Ane Nielsdatter

Joen Kaasmoe (?), Soldat
12/7 1690
Ane Steensdatter

Joen Larsøn Arbeidsmand og Fisker kom for 6 Aar siden fra Sparboe
15/8 1694
Barbro Olufsdatter Enke Bachelandet

Joen Larsøn fød i Skaugenn
19/12 1683
Barbara Olufsdatter fød her i Staden

Joen Larsøn Knotten, Arbeidsmand
4/6 1695
Maritte Nielsdatter

Joen Larsøn Vist, Soldat
11/4 1695
Ane Nielsdatter f i Byen

Joen Mogensøn
7/10 1689
Ingebor Rasmusdatter

Joen Mortensøn f i Næset i Romsdalen
3/11 1686
Olug Olufsdatter f paa Bye=aasen

Joen Nielssøn, Enckemand
9/12 1697
Kirsten …

Joen Nielsøn, Soldat
14/2 1695
Birgitte Olufsdatter

Joen Olsøn
17/12 1686
Karen (?) Joensdatter

Joen Olsøn
19/6 1692
Birgete Rasmusdatter

Joen Olsøn fød i Bergen
4/4 1687
Ane Joensdatter

Joen Olsøn fød i Stiørdalen
15/11 1683
Ane Olsdatter fød her i Staden

Joen Olsøn Setthen af Stranden
11/6 1690
Kirsten Andersdatter

Joen Olufsøn
27/6 1689
Ingebor Karlsdatter f her i Staden

Joen Olufsøn Lorger (?)
4/4 1696
Birrete Joensdatter

Joen Pedersen Enkemand
3/11 1698
Marite Jensdatter, Enke

Joen Pedersøn
13/1 1692
Kirsten Pedersdatter

Joen Pedersøn - Skomager f i Jemptel.
24/7 1682
Rannj Svendsdatter fød paa Røraas

Joen Pedersøn Soldat
6/4 1693
NN Asbiørnsdatter

Joen Povelsøn fød i Biugnen
10/2 1682
Ane Olufsdatter fød paa H…elandet

Joen Rasmusøn Soldat
9/9 1684
Ane Hansdatter fød paa Bachelandet

Joen Stephensøn Kiil - Borgermand
4/1 1687
Marene Hansdatter Habberup

Johan
9/6 1685
Helvig Cathrina Larsdatter

Johan …. fød paa Mostermarken (?)
6/4 1684
Birrete Steensdatter

Johan Bondix
3/10 1698
Johanna Nielsdatter

Johan Christoffer Keyl
21/10 1699
Birgitte Bing

Johan Eliasøn, Enkemand
25/10 1695
Marette Larsdatter

Johan Haftorsøn fød i Lexvigen
2/5 1682
Mille Siuffursdatter

Johan Hammond
1/5 1697
Sophia Brygmand

Johan Joensøn
21/5 1689
Guru Arentsdatter

Johan Joensøn
17/5 1692
Engel Joensøn, Enke

Johan Lempeter (?) Feldskierer
17/7 1764
Ane Maria Billitz

Johan Lund Sergiant
20/11 1695
Kirsten Andersdatter

Johan Mølmann
26/9 1682
Ane Thommisdatter Hammond

Johan Nielsen, Soldat
?/10 1696
Ane Hansdatter

Johan Pedersøn Holt
3/1 1688
Marene Hansdatter Frølich

Johan Schelderup - hr.
13/10 1697
Jethe (?) Raphaelsdatter Lund

Johan Tullin toldbetient
8/4 1684
Karina (?) Jacobsdatter Borchmann

Johannes Brun, Organist til Røraas Kaaberverk
6/12 1699
Anna Margrete Stensdatter

Johannes Olsøn af Røraas
7/4 1688
Kirsten Pedersdatter

Johans Svenssøn
16/10 1697
Mallene Andersdatter

Jon Estensen
20/10 1699
Lucia Pedersdatter

Jon Larsen
26/1 1697
Raanel (?) Larsdatter

Jonas Effuertsøn
30/1 1688
Ingebor Torbersdatter

Jonas Einersøn Archelejmester
29/6 1691
Anna Sifuersdatter

Jonas Haagensøn fød paa Steenkier
17/7 1683
Ingebor Tørrisdatter

Jonas Larsøn fød i Fosen
15/1 1686
Ane Sølfestdatter (?)

Jonas Larsøn her i Staden
25/1 1693
Ingebor Rasmusdatter

Jonas Olsøn Soldat
29/11 1680
Ragnild Siufuersdatter

Jonas Samuelsøn Holberg, Soldat
24/2 1696
Kirsten Pedersdatter, Enke

Jonas Weigner, Handelsmand her
5/8 1690
Anna Catharina Mecklenburg

Jonas Aagensøn
2/1 1693
Martha Clausdatter Fæstes (?)

Jørg. Lund cop.
12/1 1697
Maria Brix

Jørgen Haagensøn fød her i Staden
18/12 1686
Karen Pofuelsdatter f i Jemteland

Jørgen Jensøn (Joensøn) f her i Staden
15/6 1684
Kirsten Hermandsdatter f Romsdalen

Jørgen Jørgensøn fød her i Staden
6/3 1690
Henrette Nielsdatter f i Jempteland

Jørgen Olufsøn
10/10 1681
Ane Nielsdatter

Jørgen(?) Halvorsøn fød her i Byen
19/3 1682
Kirsten Kielsdatter

Knud Adtziersøn fød i Meldall
8/3 1687
Birrte Eriksdatter

Knud Erichsen
25/11 1696
Kirsten Pedersdatter cop 12/4-97

Knud Knudsøn fød i Romsdalen
2/2 1684
Gurie Eelifsdatter

Knud Knudsøn, Handtlanger
8/5 1693
Ingebor Povlsdatter

Knud Laursøn
2/1 1693
Birrette Olsdatter

Knud Olsøn - Borger
9/5 1682
Marette Nielsdatter

Knud Olufsøn
21/5 1689
Eli Joensdatter

Knud Pedersøn
7/4 1679
Berete Joensdaatter fød i Skaagnen

Knud Pedersøn af S…dalen
12/6 1695
Barbara Pedersdatter, Enke

Kaagen (?) Olufsøn fra Sparboden
3/8 1692
Kristen Nielsdatter paa Baklandet

Lars Einersøn
25/2 1686
Elene Joensdatter

Lars Eriksøn, Fischer og Enkemand
27/6 1696
Sara - Pige her af Byen

Lars Ingbrigtsen
25/9 1696
Kirsten Siulsdatter

Lars Isachsøn fød i Romsdalen
27/6 1688
Guru Larsdatter

Lars Larsøn
1/12 1690
Beritte Eskelsdatter

Lars Larsøn Børsæt f i Skiørdalen
11/11 1687
Ane Pedersdatter fød paa Stafne

Lars Nielsøn, Soldat
10/10 1692
Marene Olufsdatter

Lars Pedersøn fød i Sundalen
6/2 1685
Maritte Olufsdatter f her i Staden

Lars Rasmussøn paa Tungen
16/6 1681
Guru Olufsdatter

Lauridtz Arendtzsøn
6/6 1682
Berette(?) Pedersdatter

Lauridtz Hansøn Holst
25/10 1680
Cathrina Hansdatter …sberger

Lauridtz Jacobsøn Borger=søn her
27/11 1687
Dorothea Joensdatter

Lauridtz Lauridtsøn fød i Thrundhiemb
14/3 1681
Maren Greisdatter

Lauridtz Mogensøn Glasmager
3/7 1685
Margrethe Pedersdatter f i Sverrig

Lauridtz Pedersøn Brix Borgemester
dec 1681
Ane Gregersdatter

Lauridtz Pedersøn Holte
20/11 1690
Abel Clausdatter Holdstman

Laurs Biørnsøn
14/3 1692
Helle Olufsdatter

Laurs Jensøn
31/5 1699
Birte Olsdatter

Laurs Laursøn Graven f i Stangvigen(?)
30/3 1682
Giertrud Hansdatter f paa Inderøen

Laurs Sifuertsøn fød her i Staden
3/1 1687
Mette Jacobsdatter

Lavrs Andersen baadsmand
28/10 1696
Kirsten Olsdatter

Lavrs Lavrsen Enckemand
15/10 1696
Karen Andersdatter

Lavrs Olsøn Indal, Soldat
14/8 1698
Kirsten Erichsdatter

Lavrs Stensøn
5/10 1698
Gertrud Einersdatter

Liven Reynersen
23/1 1699
Anna Thomasdatter

Lorentz Angel, Handelsmand her
7/2 1695
Marene Christensdatter Mechlenborg

Lorentz Danielsøn fød i Jempteland
26/10 1680
Kirsten Biørnsdatter sal: Niels Krestians (?) Efterlefuersche

Lorentz Eriksøn
31/1 1683
Karen Olufsdatter

Lorentz Lavrsen, Arb.mand
17/8 1697
Marite Nielsdatter

Lorentz Lorentsøn Angel
27/11 1693
Else Andersdatter

Lorentz Moe
4/9 1698
Annichen Clavsdatter Holst

Lucas Frantzen, Hantlanger Attolleriet
16/1 1697
Gertrud Olsdatter

Lucas Frantzsøn Soldat
24/6 1694
Karen Efuensdatter

M… Joensøn fød her i Byen
20/4 1685
Giertrud Thommasdatter

Mads Simonsøn (?)
19/7 1683
Ingebor Hansdatter

Martinus Hakmand (?)
21/9 1680
Birgitta Thomisdatter

Mathias Hendriksøn
14/6 1686
Ane Joensdatter f paa Bachelandet

Mathias Jansøn fød i Italien til Livorn
15/10 1681
Inger Arentzdatter fød her i Staden

Matthies Stephansøn
1/5 1699
Margrete ….

Mechel Olsøn
8/1 1698
Ingeborg Andersdatter

Melchior Christophersøn Borger her i Trundhiemb og boende paa Kraagøe i Biørnøhrs gield
23/2 1685
Margrete Søfrensdatter

Michel Baarsøn fød i Stods gield paa en gaard Elleraas
30/4 1682
Ingebor Joensdatter

Michel Hallesøn
10/3 1690
Ane Olufsdatter

Michel Pedersøn
15/5 1685
Else Johansdatter Grøn

Michel Verner - Lieutenant
21/6 1682
Karen(?) Andreasdatter

Mogens Nielsøn Constabel
9/2 1688
Kirsten Larsdatter Møller

Mogens Pedersøn
15/11 1699
Marite Johansdatter

Mogens Torbiørnsøn af Sverrig
25/2 1691
Catrine Clausdatter Fion fød her

Mons Asmussøn, Saugdreng
28/12 1692
Ane Nielsdatter

Mons Pedersøn fød i Værdalen
11/12 1680
Ingebor Eliasdatter fød her i Staden

Morten Einersøn
19/10 1694
Ane Hendriksdatter

Morten Joensøn
3/10 1695
Marette Pedersdatter

Morten Joensøn
30/6 1699
Gertrud Jensdatter

Morten Kielsøn
12/9 1681
Giertrud Madtsdatter f. her i Staden

Morten Lavrensen
23/5 1698
Annichen Lavrsdatter

Morten Monsøn Soldat
28/11 1693
Birgete Joensdatter

Morten Olufsøn
8/7 1692
Lisbet Joensdatter

Morten Olufsøn fød i Jemteland
8/11 1681
Dorete Nielsdatter Enke og Borgersche her i Byen

Niels Andersøn Grafrok
28/2 1688
Malena Pedersdatter f paa Helgeland

Niels Christensøn
3/2 1693
Edle Hansdatter

Niels Christophersøn
17/7 1694
Ane Pedersdatter, Enke

Niels Drejer
4/9 1692
Karene Christensdatter

Niels Frantsøn
11/4 1695
Ingebor Joensdatter

Niels Gudmandsøn, Seylingsmand
19/5 1697
Ranni Clavsdatter

Niels Gudmundsøn
19/3 1683
Ane Andersdatter hennis Forældre hafuer lenge her i Staden væred boende

Niels Haftorsøn (?) f paa Stadsbygden
14/8 1683
Karen Michelsdatter

Niels Halvorsøn
20/11 1683
Annikken Mathiesdatter

Niels Hansøn
14/9 1689
Barbara Joensdatter f i Jempteland

Niels Joensøn Baadsmand fød her
1/12 1693
Kirsten Nielsdatter

Niels Johansøn
4/9 1689
Giertrud Endresdatter

Niels Knudsen
2/2 1690
Siri Olufsdatter

Niels Larsen
22/9 1680
Giertrud Diriksdatter Heiermand

Niels Laursøn
11/8 1699
Marite … Encke

Niels Marcusøn
13/10 1692
Ragnille Sifuersdatter

Niels Meier
11/10 1697
Anna Catharina Schelderup

Niels Olsen
21/4 1697
Maren Pedersdatter

Niels Olsøn fød paa Bakkelandet
12/1 1687
Siri Sifuersdatter f udi Kleboe

Niels Olsøn Wind Sorenskriver over Inderøens Fogderie
1/10 1692
Lucia Larsdatter Blix

Niels Pedersøn fød i Jempteland
15/9 1684
Kirsten Pedersdatter f her i Byen

Niels Pofuelsøn
23/3 1686
Margrete Olufsdatter f i Jemteland

Niels Sursøn
1/6 1699
Anna Davidsdatter

NN Andersøn
27/10 1698
Marite Olsdatter, Enkeqvinde

NN Jonsøn
31/3 1699
Lisbet Andersdatter

Ole …
7/3 1698
Anna Arnesdatter

Ole Andersøn
31/10 1698
Barbara Olsdatter, Enke

Ole Andersøn Toxstad (?) Soldat
14/11 1688
Elene Jørgensdatter

Ole Arntsen Eggen, Soldat
10/12 1697
Ingeborg Olsdatter

Ole Ellensøn Snidkier og Borger her
5/5 1685
Sara Olufsdatter

Ole Hansøn
31/1 1698
Gertrud Andersdatter

Ole Ifuersøn fød i Verdalen
11/1 1684
Ane Kathrine …..

Ole Ifuersøn Høsøen af Ørkedalen
8/8 1690
Karen Olufsdatter

Ole Ifuersøn Lykken, Soldat
24/3 1689
Marethe (?) Tørrisdatter

Ole Joensøn
7/5 1693
Lisbeth Pedersdatter

Ole Odtensen (?)
21/1 1697
Marite Olsdatter

Ole Olsen, Hantlang.
9/2 1698
Ingeborg Fransdatter

Ole Ottesøn, Soldat
25/10 1699
Karen Jakobsdatter

Ole Roaldsøn
27/2 1686
Ane Olsdatter

Ole Simonsøn
20/10 1696
Birte Sigfridsdatter

Ole Tomæsøn
10/11 1699
Anna Ericksdatter

Ole Torsøn Øie (?) Soldat fød i Opdal nu Skomager (?)
26/5 1686
Maritte Olsdatter fød paa Ytterøen

Ole Ulfvsøn
23/3 1699
Ane Siu…datter

Oluf …. Bierg fød i Biergs gield i Jemteland
30/12 1684
Agnis Olufsdatter(?) fød i Lii… Præstegield i Jempteland

Oluf …. Smedesvend
7/5 1693
Ane, Joen Snidkers Daatter

Oluf Andersøn fød i ….?
12/1 1682
Birrete …. fød i Melhuussagen

Oluf Andersøn Gifvolden af Strinden
14/4 1692
Ane Laursdatter

Oluf Carlsøn, Soldat
7/10 1698
Lucie Olsdatter

Oluf Christophersøn
29/3 1682
Karen Arensdatter

Oluf Christophersøn fød i Lexvigen
15/11 1680
Guri Olufsdatter fød her i Staden

Oluf Efuensøn Borger her i Staden
8/11 1686
Barbara Hansdatter

Oluf Einersøn Lunke, Soldat
11/4 1690
Sirj Sølffestersdatter

Oluf Eriksøn …svend
20/3 1694
Karen Hendriksdatter f paa Strinden

Oluf Estensøn
9/4 1683
Birette Eelifsdatter

Oluf Jensen
13/8 1697
Aaren (?) Rollsdatter, Encke

Oluf Jensøn
3/6 1695
Lucia Bersvendtsdatter

Oluf Joensen Skreddersvend
7/12 1696
Sara Eliasdatter f her i Staden

Oluf Joensøn fød i Jemteland
2/12 1684
Birrette Joensdatter f paa Strinden

Oluf Joensøn, Snidkier
10/3 1693
Marene (?) Josephsdatter

Oluf Larsøn Vefuer
14/11 1689
Giertrud Olufsdatter

Oluf Nielsøn
17/8 1682
Inger Eriksdatter

Oluf Olufsøn
15/7 1683
Berrete Olufsdatter

Oluf Olufsøn
29/1 1690
Mallene Nielsdatter

Oluf Pedersøn
12/11 1694
Ane Michelsdatter

Oluf Petersøn
15/10 1689
Birette Nielsdatter sl: Jacob Hanssøns

Oluf Thorgersøn
9/12 1689
Marette Olufsdatter f her i Staden

Oluf Thorsøn
17/10 1685
Inger Biørnsdatter

Oluf Torbensøn Heg
21/11 1699
Johanne Marcusdatter Friis

Oluff …bol, Soldat
5/10 1697
Maria Nielsdatter

Oluff Andersøn
21/4 1686
Ane Pedersdatter

Oluff Andersøn fød i Jempteland
20/10 1680
Beritte Oluffsdatter fød her i Staden

Oluff Chrestensøn Langloe fød i Melhus
24/11 1680
Guru Siufuersdatter

Oluff Christophersøn barnefød på Bynesed
¾ 1679
Ane Jørgensdatter Enke

Oluff Colbansøn Wiig f i Skiørdalen
29/5 1685
Lisbeth Pedersdatter

Oluff Danielsøn fød i Beestaden
27/12 1682
Maritte Einersdatter fød i Orkedalen

Oluff Efuensøn Kipper
20/3 1689
Birrette Jensdatter

Oluff Ellingsøn
9/1 1691
Johanna Gundersdatter

Oluff Gundertsøn Lystad
14/7 1681
Ane Gr..sdatter

Oluff Haagensøn Arbeidsmand
2/2 1688
Marette Gunnersdatter

Oluff Joensøn fød her i Staden
22/2 1688
Maritte Johansdatter Enke

Oluff Johansøn Skomagersvend
18/1 1692
Ane Jacobsdatter

Oluff Karlsøn (Larsøn?)
19/7 1689
Ribor (?) Pedersdatter

Oluff Kielsøn fød i Børsen
26/3 1685
Maritta Olufsdatter

Oluff Knudsøn fød her i Staden
17/6 1683
Bole Christensdatter

Oluff Larsøn
15/9 1686
Ingebor Olufsdatter

Oluff Larsøn Vefver
31/1 1692
Else Karlsdatter, Enke

Oluff Madtsøn Sergeant
26/8 1685
Kirsten Ifuersdatter

Oluff Mogensøn Constabel
9/9 1687
Maritte Nielsdatter Enke

Oluff Nielsøn Enkemand
15/8 1686
Guru Eriksdatter f paa Hitteren

Oluff Olufsøn
24/8 1688
Karen Joensdatter

Oluff Olufsøn Borger og Norlandsfarer
8/4 1689
Birrette Pofuelsdatter f i Jemteland

Oluff Olufsøn f her i Staden
20/10 1693
Maritte Christophersdatter

Oluff Olufsøn fød paa Snaasen
12/11 1680
Agnis Olufsdatter

Oluff Olufsøn Skredder
10/6 1690
Maritte Nielsdatter, Enken i Butten

Oluff Olufsøn Smid
25/11 1685
Magnille Jacobsdatter f Nummedalen

Oluff Pedersø Stafne
6/3 1687
Guri… Joensdatter

Oluff Staalsøn fød i Stods gield
18/1 1689
Olaug Arentsdatter, Peder Bertelsøns Enke

Ouden Jacobsøn
10/2 1690
Karen Gudmundsdatter

P… Lauridtsøn barnefød paa Normøre
23/8 1680
Ingeborrig Nielsdatter

Peder … Handtlanger
26/8 1689
Ingebor Andersdatter

Peder … Høg
5/9 1695
Berte Andersdatter - er besofuen

Peder Andersen Holck
6/12 1697
Dorthe Cathrine Gabel

Peder Andersøn Borger her i Staden
20/10 1686
Karene Pedersdatter fød her i Staden

Peder Andersøn Smid fød i Lexvigen
14/10 1681
Kirsten Pedersdatter fød i Jempteland

Peder Andersøn, Kiøbmand fra den Stad Boraus udi Svereg
15/5 1695
Ane Larsdatter

Peder Einersøn
14/4 1686
Karen Hansdatter fød i Verdalen

Peder Ejnarsøn Enkemand
2/5 1693
Kirsten Eliasdatter

Peder Ericksen Erstad, Soldat
15/12 1697
Maritte Pedersdatter

Peder Handriksøn Skomagersvend
30/11 1687
Dorethe Michelsdatter f her i Byen

Peder Hansøn (?) før hos sl: Cancel og Commissarius Tønder
3/6 1681
Siri Siufuersdatter hafuer tient for Raads Kvinde paa Homfred Brugmands Gaard

Peder Hiort, Bergskriver og Casserer ved Røraas Kaaberverk
2/2 1692
Johanna Hansdatter Ogman (?)

Peder Inbrigtsøn
4/11 1698
Ellen Estensdatter

Peder Ingebrigtsøn
10/1 1684
Ingebor Thostensdatter

Peder Jacobsøn Arbeidskarl
29/4 1696
Marette Nielsdatter - besofuen

Peder Jacobsøn Enkemand
1/8 1685
Maritte Olufsdatter fød i Byen

Peder Jensøn
18/7 1694
Karen Clausdatter

Peder Jensøn Kruse - Constabel
23/1 1685
Birrete Pedersdatter f her i Byen

Peder Jensøn Skomager
19/11 1694
Birgette Olufsdatter, Enke

Peder Joensøn Boende paa Halse(?) E-m
16/5 1694
Mar… Olufsdatter, Enke

Peder Joensøn Smidsvend
19/12 1693
Gunild Hansdatter

Peder Johansøn
9/6 1685
Petronella Petersdatter

Peder Jørgensøn Borger her i Staden
27/4 1686
Ane Christophersdatter f i Melhuus

Peder Krabbe, Pastor til Oure, Normøre
30/9 1693
Zidtzele Krog

Peder Larsøn Blix
22/5 1683
Ester Mathisdatter

Peder Larsøn som med sine forældre for ungefær toe Aar siden kom fra Vesteraalen med Laugmandens pass
1/5 1690
Kirsten Nielsdatter, Enke

Peder Laursøn
1/10 1682
Karen Andreasdatter Sl: Niels Persøns efterladte Enke

Peder Laursøn - Skomagersvend
30/5 1682
Giertrud Olufsdatter fød her i Staden

Peder Lund, Diacoug til vor Frue Kirke og Canonicus til Thrundheimbs Domb=Capitul
29/12 1692
Ane Jacobsdatter Herslef

Peder Michelsen
2/2 1698
Ane Berensdatter (?)

Peder Michelsøn …vedmager
2/5 1699
Anne Knudssdatter

Peder Mikelsøn Weling, Hiulmager osv
1/9 1690
Kirstine Estensdatter

Peder Mogensøn
22/9 1698
Mallene Pedersdatter

Peder Mortensen
16/4 1697
Caren Ingbrichtsdatter

Peder Mortensøn, Enckemand
15/11 1697
Maria Frantzdatter

Peder N… Seylingsmand
15/3 1697
Kirsten Eriksdatter

Peder Nielsøn
15/12 1686
Ingebor Johansdatter f i Jemteland

Peder Olsøn
9/3 1692
Mille Olufsdatter f her i Byen

Peder Olsøn Buntmager
7/10 1684
Inger Andersdatter f paa Helgeland

Peder Olsøn Baadsmand
3/6 1695
Birgitte Christophersdatter

Peder Olsøn Enkemand
22/5 1689
Synefue Olufsdatter

Peder Olsøn Moe, Skomager
6/8 1695
Ane Hansdatter, besofuen

Peder Olsøn Smed
8/6 1690
Elsebe Joensdatter

Peder Olsøn Voll fød i Nummedalen
26/1 1693
Malene Eriksdatter fra Værdalen

Peder Olufsøn Chordegen
26/3 1683
Kirsten Pedersdatter

Peder Olufsøn fød i Skognen
13/10 1686
Giertrud Biørnsdatter

Peder Olufsøn fød paa Normør
25/10 1682
Barbro Tostensdatter

Peder P… Seylingsmand
20/10 1698
Ane Arnsdatter

Peder Pedersøn Fiermstad (?)
21/11 1682
Siri Tørrisdatter fød paa St…

Peder Pedersøn fød i Sparboe
3/12 1684
Ranni Johansdatter fra Sparboe

Peder Pedersøn Muurmestersvend
26/8 1688
Maritte Pedersdatter f i Værdalen

Peder Aagesøn Borgersøn af Staden
18/11 1686
Ingebor Olsdatter Enke

Peter Finlov Amptskrifver fuldm.
18/12 1699
Vilhelmine Maria Villumsdatter

Peter Jauch
4/6 1689
Cornella Jurgens

Pofuel Axelsøn
23/11 1682
Malene Amundsdatter

Pofuel Chise (?) Organist
14/3 1686
Birrte Rolfsdatter (?)

Pofuel Hansøn Soldat
7/6 1690
Giertrud Hansdatter

Pofuel K… Kippersvend
20/11 1689
Ana Larsdatter

Pofuel Olsøn fød i Senien
12/8 1683
Birrete Pedersdatter fød i Jempteland

Pofuel Olufsøn Enkemand
1/11 1689
Ingebor Andersdatter f i Melhuus S

Pofuel Østvall, Soldat
24/5 1691
Ane Vincentzdatter

Povel Melhorn
31/1 1698
Johanne Hakedatter

Rasmus Joensøn Handtlanger
1/12 1693
Ane Pedersdatter, Enke

Rasmus Krog (?) RiinsKlosters godtzs Ombudsmand og forp…
17/2 1691
Gidske Christentzse Klingenberg

Rasmus Sigvartsøn
19/7 1699
Ingeborg Nielsdatter

Robert Halvorsøn Molde før Rytter osv
6/3 1684
Marette (Martte) ….

Rolluf Eriksøn fød her i Byen
22/5 1691
Ranni Clausdatter

Rolph Rolphsøn fra Hisingen ved Bohuus og nu seigler for en Baasmand
28/4 1688
Kirsten Larsdatter f her i Staden

Sifuer Mikkelsøn Minere=Svend(?)
11/9 1689
Ana Eriksdatter

Sifuert Efuensøn Handtlanger
13/7 1689
Ane J… fød her i Staden

Sifuert Olsøn f paa Helgeland
14/10 1687
Maritte Throndsdatter

Sigfred Haagensøn
15/10 1697
Marte Olsdatter

Sigvard Stensen Smidesvend
17/5 1697
Ranni

Simen (?) Olsøn
20/5 1697
Ane Nielsdatter

Simon Hof, Mag. Canonicus Capituli og Rector Scholæ osv..
9/8 1691
Birgitte Brix

Simon Jonsøn
20/10 1697
Ingeborg Ingbrigtsdatter

Simon Zverk
15/1 1689
Marene Chritensdatter

Sk… Nielsøn Snedker
5/8 1687
Klara Biørnsdatter f i Jempteland

Steen Michelsøn Pristrop
27/6 1687
Ane S… Lyng

Sten Melchiorsøn Meldal, hr. Copulati 19 Nov 1696. Melchior Augustinj cav.
18/11 1696
Aarselle Tønder

Sten Michelsøn
17/6 1697
Margrete Andersdatter Boie

Sten Rasmussen, Constabel
19/1 1697
Lucie Pedersdatter

Svend Andersøn fød i Jemteland
30/9 1681
Barbara Pedersdatter fød i Jemteland

Svend Busk
3/5 1690
Mette Marcusdatter Angel

Svend Joensøn Bye fød i Stadsbygden
4/9 1682
Karen Laursdatter fød her i Staden

Svend Pedersøn Soldat
21/2 1696
Marta Fredrichsdatter Sydenfields fra

Sævold Lauridtsøn, barnefød paa Lexvigen
2/4 1679
Gøe, forige Klochers Enche i Hospitalet

Søfren Andersøn Kock fød i Medelfart i Fyen
25/8 1696
Karen Olsdatter Kleyn

Søfren Jensøn Kolding
11/2 1695
Margrete Pofuelsdatter

Søfren Jonasen Guldsmed
13/9 1681
Martha Margrethe Hendriksdatter Zal..(?)

Søfren Nielsøn fød i Rumsdalen
26/8 1696
Ingebor Johansdatter f i Aafiorden

Tarald Haldorsen
19/10 1693
Karene Pedersdatter fra Jempteland

Theophel Pedersøn f ved Meldals Verk?
9/8 1687
Maren Madtsdatter f i Skøren

Thoer Rasmusøn attest fra Bynesed
19/10 1686
Inger Eriksdatter Enke

Thomas Brix
12/8 1688
Anna Margretha Brygmand

Thomas Roe Poettemager f i Flensborg
24/9 1696
Catharina Pedersdatter f her i Byen

Thommes Hammond
20/11 1686
Sara bru..mand

Thor Andersøn Thømmermand
26/7 1688
Maritte Pedersdatter

Thor Iversøn f i Opdal
29/5 1688
Adelis Andersdatter

Thor Olsøn …viantskrifuer ved Lykkens Verk og fød paa Orkedalsøren
21/12 1685
Maren Jensdatter Bing

Thor Petersøn Constabel
25/6 1694
Anna Torbensdatter

Thor Pofuelsøn f paa Lesøe i Guldbr.d
11/6 1684
Birgete Joensdatter f i Aafiorden

Thorber Østensøn Snidker f paa Røraas
11/10 1686
Elene Madtsdatter

Thore Jonsen
15/2 1697
Ellen Gustavidatter cop 13/4

Thore Olsøn af Romsdalen
15/12 1686
Synefue Olufsdatter fød i Romsdalen

Thøger Christensøn
3/4 1695
Helvig Rasmusdatter

Tolec (?) Alphsøn Soldat
5/11 1698
Maren Nielsdatter, Enche

Torchel (?) Erichsøn
24/11 1699
Anna Jensdatter

Torkel Torkelsøn Arbeidsmand
29/12 1693
Ingebor Andersdatter f i Jemteland

Tosten Arentzsøn
29/4 1690
Guru Ingebriktsdatter

Tosten Olsen
6/11 1698
Liv Zackariasdatter

Trond Aarntsøn fød paa Normøre
4/7 1685
Karene (?) Larsdatter

William Hindriksøn
8/9 1694
Margarethe Hansdatter

William Huntier
24/11 1680
Marette Olufsdatter Blix sl: hr: Jens Grøns Efterleversche

William Knudsøn
16/8 1692
Giertrud Hansdatter Parel

Zackarias Andersøn fød her i Staden
20/9 1680
Agnis Nielsdatter [Cock] fød udi Jempteland

Zackarias Ingbrigtsøn
18/5 1699
Martha Thorsdatter

Öden Siufuelsøn Enkemand
24/11 1688
Siri Thørrisdatter Peder Hiermstads Enke