torsdag 27. januar 2011

Skifte etter Dorothea Soelberg Coch

Nedre Telemark og Bamble Prosti
Skifteprotokoll 3 - 1776 - side 246

Johan Friderik Monrad Provst i Nedre Tellemarken og Bamble Provstie og Sognepræst til Gjerpen, Jacob Nilsen Mechlenborg Sognepræst til Ejdanger Præstegield og Marius Ditlef Monrad residerende Capellan sammesteds giør vitterligt, at Anno 1776 d. 28 Nov mødte vi udj Sterbohuuset i Brevig efter avgl. Dorothea sl: Provsten Niels Cochs, som d: 13 i samme Maaned ved Døden var afgangen, for at foretage een loflig registrerings og vurderings Forretning over hendes efterladenskab, og samme naar den ... Gjeld var afbetalt, at skifte og deele imellem hendes efterlatte Arvinger, Sønnen Carl Coch, myndig, ældste Datter Maren Dorothea Coch 30 Aar, yngste Datter Caroline Catarine Coch 28 Aar, begge umyndige. Nærværende ved Forretningen Sønnen Carl Coch paa egen, og som Rådværge for sine umyndige Søstre. Til at vurdere Boeds Effecter var tilstæde Taral Olsen Snedker og Niels Olsen, hvorefter Skifteforvalteren begjæret Boeds Ejendeele andviist som blev andmelt at bestaa i følgende:

Sølv

1 Caffe Kande med Fad vægt 93 lod 46-2-0
1 Sukker Børse vægt 20 lod 10-0-0
1 Souce Skaal 12 lod 6-0-0
1 dousin Spise Skeer 43 lod 21-2-0
1 Potage Skee 12 lod 6-0-0
1 Salt Kar 7 3/4 lod 3-3-12
1 Sukker Knibe og 6 Thee Skeer 6 1/4 lod 3-0-12
1 Ponce Øse 1-1-12
1 Porcelains Kruus med sølv Laag 6-0-0

Kaabber

1 stor Kjedel 8-0-0
1 Terte Pande med Laag vægt 17 .. 4-1-0
1 Thee Machine 6-1-0
1 Kande. 1 mindre do. 1 mindre do. 1-3-161
1 Eghe(?) Fad. 1 Thee Kjedel. 1 mindre do. 2-2-16
1 liden Pande. 1 Thee Kjedel. 1 Pande. 1-2-4

Messing og Malm

1 Morter med Jern Støder 1-0-0

Thin

1 stort fladt Fad No 1 vægt 6 1/2 1-0-8
2 mindre do. No 2 vægt 9 1-2-0
1 do No 3 vægt 2 1/2 0-1-16
1 dybt Suppe Fad vægt 3 0-2-0
2 flade No 4 vægt 6. 2 do No 5 vægt 6 2-0-0
1 dusin dybe Tallerkner, 1 dusin flade do. 3-3-0
1 dusin do. 1 dusin ældre. 1 Silbekken(?) 3-0-0
2 Spylkommer. 1 Suppe Skaal. 3 Saltfirkener 0-2-12
2 par Lyse Stager med Piber. 1 par mindre Piber 2-0-8
1 The Kande og Sukker Børse. 1 Tragt. 1 gl. fad 0-1-16

Bliktøj

2 Dexsler. 1 Rive Jern. 1 Lyse Plade 0-0-20

Jerntøj

1 Vaffel Jern. 1 Godraad Jern [goro]. 1 Rist 2-1-8
1 Kokke Kniv. 1 Lyse Plade. 1 Fiire Lispunds Vægt 2-11-12
1 Ild Tang og Skuffe. 1 Spore. 1 Kjød Gaffel 0-1-2
1 stor Gryde. 1 do mindre. 1 do mindre. 1 do mindre 3-3-0
1 Stege Pande. 1 Rist. 1 Stege Spid med 2 Bukker 0-3-8

Porcelaine og Stentøj

4 flade Porcelains Fader 5-0-0
8 flade Tallerkener. 6 do. 3-2-0
1 The Stell bestaaende af 2de The Kander med Fad, 1 The Daase med Fad, 1 Melke Kande med Fad, 1 Spillkum(?) med Fad, 1 Sukker Daase med Fad, 6 Chochelade Kopper, 8 par The Kopper og 2 laqverte The Daaser tilsammen 5-0-0

Meubler

1 Stue Uhr med brun laqveret Kasse 16-0-0
1 stort forgylt Spejl 18-0-0
1 do med Mahoggene Ramme 7-1-0
1 fiir kantet laqveret Bord med 2 ....? 1-0-0
1 rundt do. 1 fiir Kantet TheBord medVox Duug 2-2-0
1 brunt malet Slag Bord. 1 do. 3-11-12
1 rundt The Bord med Vox Duugs Træk. 1 gldo. 1-1-16
1 umalet bord i kjøkkenet 0-1-20
8 forgylte Stoeler og 2de Tabretter 14-0-0
12 Høj Ryggede Røssleders Stoeler og 3 Lehne Stoeler 10-0-0
1 liden Nurnbergs Spejl. 1 laqveret The Bret 0-2-8
1 Sengested med grønt marqvars dobbelt Omhæng og hviide Silke Snorer 16-0-0
1 do med grønt maqvars Omhæng med uldene Snore 8-0-0
1 Kurv(?) Seng uden Omhæng 0-1-12
1 gl. Sengested uden Omhæng. 1 do. 0-1-20
7 stykker Skilderier. 1 lidet Sængeskab. 1 Kubbestol 8-1-0
1 Stue Skab. 1 stort Kar(?). 1 liden Saae. 2 Bælger [Balger?] 2-0-4
2 Ankere. 2 mindre do. 1 Holk. 2 Vandbøtter 0-2-12
2 Trau. 12 Træe Fader. 1 Hakke Blok 0-2-20
1 Spunt og 1 Kjævle. 1 Melke Spand og 6 ...? 0-2-0
1 Kjerne og 1 Øltrakt. 1 Melke Ringe. 1 Bøl(?) 1-0-4
1 Meel Kar med Laag. 1 do mindre. 1 smaae Holker. 0-3-4
2 Bøtter med Laag. 2 do. 2 smaae do. 2 Øl Kander. 1 Skjeppe 1-0-4

Linned

1 Damaskes Duug 3 3/4 al. lang med 6 Servietter No 1. 5-0-0
1 Drejels D. 5 3/4 al. lang med 24 Servietter No 2 11-0-0
1 do 5 al. lang med 12 Servietter No 3 7-0-0
1 do 3 1/2 al. lang med 10 Servietter No 4 4-3-0
1 do 2 1/2 al. uden Servietter No 5 0-3-0
1 do 3 al. med 8 Servietter No 6 3-12-0
1 do 3 al. uden Servietter No 7 1-2-0
1 do 2 3/4 al lang uden Servietter No 8 0-3-0
1 do 2 3/4 al No 9 0-3-0
1 do 2 1/2 al No 10 0-3-0
8 Servietter af diverse Musselin No 11 2-0-0
2 Damaskes The Duuger 2-0-0
1 Bord Duug 3 al. lang uden Servietter No 12 1-2-0
1 Drejels Duug 4 1/4 al. lang No 13 2-0-0
2 Drejels Thee Duuger 1-2-0
2 fiine Drejels Haand Klæder. 1 do. 2 grove 1-3-8
1 par fiine lerrets Lagen 4 1/2 al. lang med 3 Bredder og 1 par Pude Vahr 12-0-0
1 enkelt do. grovere 4 1/2 al. lang med 2 Bredder uden Pude Vahr 1-2-0
1 par fiinere do. 4 1/2 al. lang med 3 Bredder og 2 PudeWahr 14-0-0
1 enkelt do. mage til forrige 1-2-0
1 par Pudevahr 0-3-0
4 par Strie Lagen 3-0-0
1 par gl. ranned Nettelduugs Gardiner med Kopper 0-3-0

Senge Klæder

1 Bommelds Tøjs Overdyne med Edderduun 10-0-0
1 Blaaeranned hjemme væved do. 3-2-0
2 Underdyner med ......? vahr 16-0-0
1 breed ranned do. 1 smal ranned do 12-0-0
1 brun ranned do. 2 gl. blaae ranned do 10-0-0
1 blaae ranned do. 2 rød og hvid Hoved Pude med Duun 17-0-0
2 rannede fiine do. med fjer. 2 grove do. 7-0-0
3 gl. do. 1 Hoved Pude med Duun 3-1-0

Creature

1 rød og hvid horned Koe 9-0-0
1 do yngre. 2 Soue 9-2-0

Videre vidste Arvingerne, paa Skifteforvalterens tilspørsel, ej at anmelde til Taxationaf Meubler og Løsøre, hvorfor Forretningen denne gang blev sluttet.
Brevig d. 29 Nov 1776
Johan F. Monrad. J. N. Mechlenborg. M. D. Monrad

Anno 1777 d. 30 April var vi atter forsamlet i Sterboe Gaarden efter avgl Provstinde Coches, for dette begierte Skifte videre at foretage, og saa fremt ingen uvented hindringer skulle inntreffe, at tilendebringe, i overværelse af Sønnen Carl Coch og begge datterne hvor da bemelte Carl Coch anmelte, at deres sl. Moders Søster Anne Maria Solberg som i 20 Aar hafd været i Huuset hos sin sl. Søster, var d. 10 Nov a: p: ved Døden afgangen, og hendes Efterladenskab bestod i een Capital af 130 Rd, og nogle faae Meubler som ..... skal andføres andgl: samme har Sr. Coch corresponderet med de fraværende hendes Arvinger, og fra dem erholt deres skriftlige tilstaaelse, at de i henseende til samme hendes Efterladenskab fraskriver sig al Arve Ret og Prætention og overlader den fordeling(?) at paa samme Arv kund haved til dette Boeds Arvinger, og det med saa meget større ....., da dette hendes Efterladenskab dog aldeles maatte medgaae naar baade det paa hendes Begravelse andviste Omkostninger skulle fradrages og dette Boeds Arvinger ville beregne sig nogen Godtgjørelse for hvad hun hafde nødt i deres sl. Moders Huus allerhelst vorfor letterlig kan hentes, naar Regning tilholde skulle gjøres, at dette hendes tilgodehavende ikke hafde været klækkeligt til at ..... med de fornødne Ting .... som et svageligt Fruentimmer, i saa mange Aar kund ... for end ... fra Arvingene gjord tilstaaelse forevist Sr Coch til hjemmel for dette Boens at være berettiget baade til foranmeldte 130 Rd, som og hendes andet Efterladenskab, der bestaar i følgende: [jeg har ikke ork til å få dette over her helt riktig - mye "prat" om lite]

1 Drejelsduug med 3 Servietter No 1 6-0-0
1 d. uden Servietter No 2 3-0-0
1 d. uden do. No 3 2-2-0
1 DrejelsDuug med 12 Servietter No 4 4-0-0
1 fiin Drejelsduug uden Servietter No 5 3-0-0
1 do med 10 Servietter No 6 4-1-0
1 enkelt Duug No 7. 3 Thee Duuger 2-2-0
1 par fiine lærrets Lagen No 1. do No 2 11-0-0
1 par Pudevahr No 1 2-0-0
1 par do grove No 2 1-3-0
1 par Netteldugs Gardiner med Kopper 5-0-0
2 smal ranned Underdyne 9-0-0
1 Bommulds Tøjs Overdyne med Edder Duuns fyld 6-0-0
2 smal ranned Bolstre. Puder do med Edder Duuns fyld 10-0-0
1 Sengested med Omhæng 5-0-0
1 rødt Silke Dekken 3-0-0

Videre bestaar Boeds Ejendom i een Capital 130-0-0
Sr Eilert Gregersen Vinther laante Penger 400-0-0
I Gaarden Schielsvig ejer Boed efter Skjøde af 29. Aug 1772 1 Huud for 230-0-0
Pension af Stiftets gejstlige Enke Casse til 13 Nov a.p. 31-0-0
Det ved sidste Samling vurderede Løsøre 462-2-10
Som udgiør Boeds ganske Formue 1331-2-10

Derimod blev Boeds Gjeld anmelt følgende af hendes 2de datters Arv er hensadt i Gaarden Schielsvig 230-0-0
Sønnen Carl Coch fordret Begravelseomkostninger for hans Moder og Moster i alt 73-2-0. Videre har han udbetalt til Boeds Creditorer efter foreviste Regninger og Qviteringer 236-1-6

Skifteomkostninger
Vurderings Mændene for deres haft umage 1-2-0
Byefogden for hannes udnævnelse 0-1-8
Stemplet Papir til Beskrivelsen 4-0-0
Skiftebrevets Beskrivelse 4-0-0
Skifteforvalterens Salarium 8-0-0
til Christiania Tugthuus 7-2-23

Bliver altsaa Beholdningen til deeling imellem Børnene den Sum 766-0-21 hvoraf tilfaller Sønnen Carl Coch een Broderlod 383 rd 10 1/2, ældste Datter Maren Dorothea Coch 1 Søsterlod 191-2-5 1/4 for denne Datterens Modersarv værger Broderen efter Loven og forbinder sig til i sin Tiid at betale dem reede Penge, imod at beholde alle dette Boeds Løsøre og den faste Ejendom i Gaarden Schielsvig uden Auction, saavelsom og at udbetale al paa Boed hæftende Gjeld, og holde Skifteforvalteren kravesløs for alt Krav i dette Boe. Saaledes bliver dette Skifte sluttet og af os med Hænders Underskrift og hostrykt Signete bekreftet.

Johan F. Monrad, J. N. Mechlenborg, M. D. Monrad


Jeg kan også ta med at når det gjelder de to ugifte døtrene på 28 og 30 år, så ble den eldste gift i Porsgrunn tre år seinere, 16/7 1780 'hiemme i Huset' med Monsieur Torjer Evensen, og da som Jomfr. Maren Dorothea Coch. Cav: Nic. Benj. Aall og Folkmand Frek.

Ved tellingen i 1801 finner vi denne Maren som huseier i Brevik, 56 år, enke i 1ste ekteskap. Borgerskab og krambod handel. Søsteren Carolina Cathrine bor hos søsteren, er 54 år og fortsatt ugift. Broren Carl er i 1801 44 år, gift borger og kjøpmann i Brevik - 5 barn.

Ingen kommentarer: