tirsdag 4. mars 2008

Skiftesammendrag Anders Jenssen Hellekand

ANNO 1670 Den 8 Decembris Avholdett Registrering Skift deelings och udlagt til Creditorerne Sambt Arfingerne Efter Salig, Velfor…ene Mand Borgermester Anders Jenssen Hellekand, Imellem hans Hustrue Karen Hansdatter, och deries sammen aflede 4 Børn Nafnlig hr Hans, Peder, Anna och Boel Andersdatter, fantis Boeds formue … och Middel – 5322 Rixdlr: 1 – 8.

Derimod Bortschyldig 2689 Rixdl: 172: Thil deelings och schifte 2633 Rdl: 1 ort 8.

Bekom Enchen – 1316 ½ Rdl: 15 ½ En Broderlod kom 438 Rdl 3 ort 13 En Søsterlod – 219 Rdl: 1 ort 19

Eftersom Børnene alle Eere Gifte och Fuldmøndige, …. Gaaet …., Och Creditorerne udlagt af boedt, thil deris Betaaling, Skiftebrefvit derom videre formelder.

Ingen kommentarer: