tirsdag 4. mars 2008

Skifte etter Niels Andersen Schjelderup

Skifte Niels Andersen Schjelderup

Aar 1805, den 2 de May da det almindelige Sommer Sage og Skatteting for Fuschevogs Tinglaug fremholdtes paa Gaarden Harstad, blev af mig Procurator Steenstrup, paa hr. Sorenschriver Hammers vegne, efter Amtets Konstitution til at slutte de fra hans Embetstid efter ladte usluttede Skifter i Senjen og Tromsøe fogderie, i overværelse af de 2de Skifte og Vitterligheds Vidner nemliig Christian Musæus og Lorentz Schanke, samt i følge foregaaende Bekiendtsgiørelse af 26 de Februari sidstleden, er Skifte Ret sadt og fremhalden i Stervboet efter afdøde Niels Andersen Schielderup, samt hans forhen afdøde hustrue, hvis Navn ikke vides af gaarden Tovigen i Fuschevogs tinglaug, att til Rigtighed for dette Boets Credi og Debitered, samt paafølgende lovlig Skifte og Deeling, imellem de afdødes udi lovligt Ægteskab tilsammen avlede Børn og Arvinger efter Boets nærmere forefindende Beskaffenhed.

Det i de Trondhiemske Avisers den 13 de May 1802, udstædde Proclama saavelsom de her i Tinglauget, om nærværende Skiftets tilbestemte foretagelse udstædde Bekiendtgiørelse, blev Acten tiltagen, er af Lensmand Mathias Ursins 2 de Mænd, paa hr. Sorenskriver Hammers vegne, den 13 de May 1802 her i Boet afhalden Registreringer og vurderings Forretning saalydende:

Skifteforvalteren anmærkede dernæst: At Aarsagen hvorfor dette Skifte først her i dag bliver foretaget i steden for den 29. f.m. efter Bestemmelse, er fordi, at han ei før formedelst stormende Veir og mangel av Skyds var hit fremkommet.

Her i Skifte Retten var ingen nærværende som havde noget ved Skiftet at erindre, hvorefter blev eragted: Nærværende Skifte i den Stand det .... forefindes bliver herved ..taget til Slutning og udlodning som skal skee snarest muligt.

Dend 26 de October næstefter blev forestaaend Skifte atter foretaget af mig Procurator Steenstrup, paa min Boepæl ....sat gaarden Sandnæs beliggende i Tromsøe Sogn og Tromsøe Fogderie.

Hvorda: Skifteforvalteren foretog slutning og til den ende ...... samle Boets Indtægt som ..... ved at giennemgaae ere af Lensmand Mathias Ursin paa hr. Sorenskriver Hammers Vegne og i hans Embeds lovlige frafald den 23de Juli 1802 afholdne Auctions Forretning, som findes Skifte Acten indhæftet, hvoraf sse: at Boets registrerede Ejendele ere best...., paa lovlig Maade til Bortsælgelse og deraf:

a) bortsolgt og efter fradrag af .... er indbragt, som af Lensmand M. Ursin et tilsvare, til 148-2-9.
b) som forbleven usolgt 1 Brøstfældig Gryde vurderet for 1-3-0. Summa Indtægt 149-5-9.

Derimod bestaar Boets Gield ute følgende Fordringer:
1. Kiøbmand hr. Johan D. Stahlbom, fordrer efter Reg. af 10 de Sptbr 1801, 102-6-0

2. hr. Cornelius Mørk fordrer efter Reg. dat in Juli 1802, 1-5-0

3. Jacob Carlsen Liind fordrer efter Reg: d. 3 November 1802, 26-1-6

4. Abraham Isaachsen, fordrer 13-0-0

5. Datteren Anna Margrethe fordrer for indestaaende Moder Arv for i Boet 2-4-4

6. Sønnen Jørgen Nielsen, død efter Faderen, fordrer ligeledes for Moder Arv 18-5-12 4/5

7. Datteren Elisabeth Nielsdatter død efter Faderen, ligeledes; for indestaaende Moder Arv 9-2-0

8. Sønnen Anders Nielsen fordrer Løn for hans Kone Ingeborg Israelsdatter som haver tient den afdøde 5-0-0

9. Datteren Fridrika eller Petrika, fordrer for indestaaende Moder Arv 5-2-0

Videre findes ved Boet 2 de Regninger, begge daterede 14de May 1803 og begge underskrevet Jon Andersen Roldnæs, efter den eene af disse fordres: for Bekka Niels Datters Begravelse 3 Rdl, og efter den anden fordres - saavidt skiønnes, hos Anders Nielsen Schielderup Tovigen 6 Rigsdaler: men som derhos ikke kan indsees i hvad forbindelse Regningernes paalydende Personer skulde staae(?) til nærværende Døds Boe, fornemmelig da den afdøde ikke engang efter Registrereings Forretningen som Grundvold(?) for Skiftets Behandling, findes at have efterladt sig nogen Datter, af det Navn Bekka, som dog anmelderen Jon Andersen, benævner som sin søster, ey heller nogen Søn som har som her fremdeeles forudsættes af det Navn Jon Andersen, saa kan disse Fordringer, formedelst sammes utydelige Anmeldelse og Beskaffenhed ikke blive at antages i dette Boe til udgift.

1. Kiøbmand J. D. Stahlbom fordrer 102.6 nyder 76.0
2. Cornelius Mørk fordrer 1.80 nyder 1.36
3. Jacob Carlsen Liind fordrer 26.22 nyder 19.42
4. Abraham Israelsen fordrer 13.0 nyder 9.66
5. Dat. Anna Margrethe fordrer 2.68 nyder 2.1
6. Sønnen Jørgen Nielsen fordrer 18.92 4/5 nyder 14.48
7. " Anders Nielsen fordrer 5.0 nyder 3.70
8. Dat. Fridrika eller Petrika fordrer 5.32 nyder 3.94
9. " Elisabeth Niels Datter fordrer 9.32 nyder 6.89
Hvilket ballanserer med de uprioriterede Kreditorers fordringer og den derfore haldne Betal: Fordrer 184.44 nyder allene 137.67

1. Skifteforvalteren 10.2.14
2. Lensmand M: Ursin 0.5.8
3. Vurderings Mænderne hver 40/ 0.5.0
4. Kiøbm Cornelius Mørk 1.2.4
5. Dto J. D. Stahlbom 1.2.4
6. Hr. J. C. Liind 19.2.15
7. Abraham Isaachsen 9.4.2
8. Dat. Anna Margrethe 2.0.1
9. Sønnen Anders Nielsen 3.4.6
10. Datteren Petrika eller Fridrika for 5.2. nyder pro qvota 3-5-14
11. Datteren Elisabeth Nielsdatter for 9-2 ligesaa 6-5-9. For enhvers tilkommende gives herved(?) udlæg i Boets Auctions Penge, hos Lensmand Mathias Ursin for alle med 135-2-9.
12. Sønnen Jørgen Nielsen for 18-5-12, pro qvota 14-3.
Udlagt
er resten af Boets Auctions Penge, med 13de, b er usolgt 1 Brøstfældig Gryde for 1-3, giør 14de 3 forestaaende Udlægge ballancerere med Boets ganske Indtægt og ........, den Summa 149 rd 5-9.
Saaledes er da dette Skifte lovlig sluttet og tilendebragt, hvis riktige Behandling, lodning og .... samt Indførsel ...... efter under min Haand og ...... Signatur Steenstrup

Ingen kommentarer: